รูปแบบการจัดการรายกรณีสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • บุษรา หิรัญสาโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประภัสสร พิมพาสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การจัดการรายกรณี, ภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุ, การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและผลลัพธ์ที่สำคัญของรูปแบบการจัดการรายกรณีสำหรับการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

                วิธีการศึกษา : สืบค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทบทวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและสกัดงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือ QualSyst งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 56 เรื่อง มีงานวิจัยจำนวน 9 เรื่องที่ผ่านการคัดเลือกและนำมาวิเคราะห์ในการทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการครั้งนี้

                ผลการศึกษา : องค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบของการจัดการรายกรณีสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ประกอบด้วย 1) การประเมิน 2) การวางแผน 3) การประสานงาน 4) การประเมินผล 5) การสนับสนุนการบริการ 6) การช่วยเหลือให้คำปรึกษา ส่วนผลลัพธ์ที่สำคัญของการจัดการรายกรณีแบ่งเป็น 1) ด้านผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 2) ด้านญาติผู้ดูแล 3) ด้านระบบการดูแล นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวก เช่น พฤติกรรมอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมดีขึ้น ภาระในการดูแลของญาติผู้ดูแลลดลง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ

                สรุป : ผลการศึกษายังขาดความชัดเจนของผลลัพธ์การจัดการรายกรณีผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพิ่มเติมเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการรายกรณีสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในบริบทประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-11