ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผู้แต่ง

  • ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โสภิณ แสงอ่อน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิไล นาป่า โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความเครียด, ความพร้อมในการปฏิบัติงาน, ความแข็งแกร่งในชีวิต, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการมีประสบการณ์ในการทำงาน ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และความแข็งแกร่งในชีวิต กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

                วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการรับรู้ความเครียด แบบประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน และแบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

                ผลการศึกษา : พบว่า ระดับการศึกษาและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและป้องกันความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ส่วนอายุ และระยะเวลาการมีประสบการณ์ในการทำงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด

                สรุป : ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันและลดปัญหาความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-03