วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Print ISSN - 2586-8438) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชธานี มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษา จากสหสาขาวิชาชีพที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อดูแล รักษา และพัฒนาสุขภาพของประชาชน

วารสารรับตีพิมพ์บทความภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บทความวิจัยและบทความวิชาการ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ 

 

Vol. 3 No. 1 (2019): January - March 2019

บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นอีกฉบับที่กองบรรณาธิการขอนำเรียนว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยได้ประมวลสาระความรู้ทั้งจากทฤษฎี และจากประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เขียนที่เป็นคณาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักวิจัยวิชาการอิสระ ครอบคลุมบทความทั้งประเภทบทความวิชาการ 1 เรื่อง คือ การตั้งครรภ์เสี่ยงสูง: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตายของมารดาและทารกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาการรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ดงบัง การศึกษาการขับขี่รถจักรยานยนตร์ของนักศึกษาพยาบาล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในการสอบครั้งแรก ซึ่งทั้งบทความวิชาการ และบทความวิจัยในวารสารฉบับนี้ ล้วนมีคุณภาพ น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ต่อยอด เพื่อการพัฒนาการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          กองบรรณาธิการ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของคณาจารย์พยาบาล พี่น้องชาวพยาบาล และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก ๆ ท่าน ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ และร่วมติดตามอ่านวารสาร เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ ให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                                                บรรณาธิการ

Published: 01-01-2019

THE MODEL SCREENING RISKS OF HYPOGLYCEMIA AMONG DIABETIC PATIENTS

เตือนใจ ภูสระแก้ว

12-25

The Effect of Health Promotion Program for Patients of Diabetes Mellitus at Dongbang Health Promoting Hospital, Muang District, Ubon Ratchathani Province

ฐิติมา โกศัลวิตร, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, นฤมล บุญญนิวารวัฒน, ธิดารัตน์ ศรีธรรมา

26-37

A Study of Motorcycle Driving Behaviors Among Student Nurses, Ratchathani University

มนัสชนก แก้วโท, นฤมล ใจเที่ยง, น้ำฝน บริบูรณ์, กาญจนา วงษ์ศรีมี, บัณฑิต ค่ำบุญ, เบญจวรรณ เทียมศักดิ์, ธิติมา แหมไธสง, ปนัดดา วงษาเวียง, พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์

38-50

Factor related to first of the graduate of the Bachelor of Nursing At Ratchathani University

วนิดา หาจักร, กิตติวรา บุญยศ, ขวัญชนก สิริปี, คริสมาส วังคะฮาต, คันธนีรา สิงห์ดง, จิตรา สีหมอกุ, จิรภา วิจิตย์เชื้อ, จุฑาทิพย์ วรสาร

51-65

High Risk Pregnancy: The Nurse Midwife Roles

รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์

1-11

View All Issues