Published: 2017-04-07

ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำ

บุญมี ภูด่านงัว, เกื้อพันธ์ กลั่นการดี, รำไพ เกตุจิระโชติ

22-33

รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว

นิสากร กรุงไกรเพชร, อริสรา ฤทธิ์งาม, ชรัญญากร วิริยะ

34-46

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาในผู้พิการ

ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, อรวรรณ กูลจีรัง กูลจีรัง

47-58

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เพิ่มพูล บุญมี, วัลภา คุณทรงเกียรติ, เขมารดี มาสิงบุญ

59-69

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ

ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, ประนอม โอทกานนท์

94-103