Vol. 26 No. 1 (2020): October 2019 - January 2020

					View Vol. 26 No. 1 (2020): October 2019 - January 2020

วารสารวิชาการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้รวบรวมบทความวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้นจํานวน 8 เรื่อง เกี่ยวกับ การควบคุมและกําจัดลูกนํ้ายุงลาย เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและคุณภาพอากาศ การผลักดันการ ใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สัมผัสสัตว์ที่เสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า โรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Published: 2020-02-07

Original Articles