เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2567)

2023-03-02

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ยินดีรับบทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles)
โดยบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน (ผู้เขียนสามารถระบุจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในหนังสือรับรองการส่งบทความ)
บทความที่แก้ไขและตอบรับตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของวารสาร (ตีพิมพ์ออนไลน์) โดยไม่ต้องรอรอบการตีพิมพ์วารสาร

คำแนะนำในการตีพิมพ์บทความ คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

หนังสือรับรองการส่งบทความ
หนังสือรับรองการส่งบทความ-เริ่มใช้ ก.ย. 66