บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านเคมีของพนักงานดับเพลิง

ผู้แต่ง

  • สกุลพร สงทะเล ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

บทบาทของพยาบาลสาธารณสุข, การสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านเคมี, พนักงานดับเพลิง

บทคัดย่อ

พนักงานดับเพลิงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากลักษณะการทำงานที่ต้องสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากทุกขั้นตอนในการทำงาน โดยเฉพาะขั้นตอนการ ผจญเพลิงที่ต้องสัมผัสสิ่งคุกคามด้านเคมีประกอบด้วยควันไฟ ไอระเหย ฟูม (Fume) และสารเคมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้การดูแลสุขภาพของคนทำงานนอกจากจะเป็นหน้าที่ของตัวพนักงานเองและนายจ้าง ยังเป็นหน้าที่สำคัญของพยาบาลสาธารณสุขด้วย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านเคมีในการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานดับเพลิง รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันดูแลสุขภาพในพนักงานดับเพลิงตามบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข นอกจากนี้ บทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ประกอบอาชีพกลุ่มอื่นที่ต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมีได้อีกด้วย

Author Biographies

สกุลพร สงทะเล, ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์

แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์

References

Career cast. The Most Dangerous Jobs of 2016. [Internet]. 2016 [cited 2020 November 19]. Available from: https://www.careercast.com/jobs-rated/most-dangerous-jobs-2016

International Labor Organization. Firefighting Hazards. [Internet]. 2000 [cited 2020 November 17]. Available from: http://www.iloencyclopaedia.org/component/k2/item/710-firefighting-hazards

กรมอนามัย. การสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน ในสถานประกอบการ. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 2564 พฤษภาคม 15], เข้าถึงได้จาก: http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=factory1

Simachokdee W, Chalermjirarat W. Engineering and Safety management for plant: Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan); 2008.

U.S. Department of Health and Human Services. TOXICOLOGICAL PROFILE FOR CARBON MONOXIDE. [Internet]. 2012 [cited 2020 November 17]. Available from: https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp201.pdf

Center of excellence on Hazardous substance Management. Material Safety Data Sheet. [Internet]. 2003 [cited 2020 November 17]. Available from: http://www.chemtrack.org/chem.asp

NIDA Center for research & Development of Disaster Prevention & Management. Cyanide poisoning. [Internet]. 2013 [cited 2020 November 19]. Available from http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemical-hazards/item/123-อันตรายจากสารไซยาไนด์

Ekburanawat W. Hydrogen cyanide toxicity. [Internet]. 2012 [cited 2018 November 19]. Available from http://www.summacheeva.org/index_thaitox_cyanide.htm

The National Institute for Occupational Safety and Health. IDLH IMMEDIATELY DANGEROUS to LIFE or HEALTH VALUE PROFILE: Nitrogen Dioxide. [Internet]. 2017 [cited 2018 November 22]. Available from https://www.cdc.gov/niosh/docs/2017-202/pdfs/2017-202.pdf

Sangsongsin T. Sulfur dioxide- toxicity database. 2016 [cited 2018 November 15]. Available from www.summacheeva.org/index_thaitox_sulfur_dioxide.htm

The National Institute for Occupational Safety and Health. Hydrogen Chloride. 2018 [cited 2018 November 27]. Available from https://www.cdc.gov/niosh/topics/hydrogen-chloride/default.html

Gaughan DM, Piacitelli CA, Chen BT, Law BF, Virji MA, Edwards NT, et al. Exposures and Cross-shift Lung Function Declines in Wildland Firefighters. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2014; 11:591-603.

Greenpeace Thailand. "Toxic dust PM2.5 why is it so bad? ". 2017 [cited 2018 November 27]. Available from: http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/pm25/blog/57660/

Patcharawadee Suwantada. Dust in the atmosphere. 2014 [cited 2018 December 10]. Available from https://en.mahidol.ac.th/elearning/upload/Dust_Patcharawadee.pdf

Department of Health and Department of Disease Control, Ministry of Public health. Guideline for monitoring air pollution in risk area. 2015 [cited 2019 January 26]. Available from: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000200.PDF

Boonrat A, Pathom S, Somchai B. Respiratory Symptom Guidelines Environmental Reasons. Bangkok: Ruenkeaw Printing; 2001.

นันทิกา สุนทรไชยกุล, เพ็ญศรี วัจฉละญาณ, สิริมา มงคลสัมฤทธิ์. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [อินเตอร์เน็ต]. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 2562 มกราคม 10]. เข้าถึงได้จาก: http://e-lib.ddc.moph.go.th/images/pic_book/material-126.pdf

Assanasen P. How do you know if you have allergies or not? [Internet]. 2011 [cited 2019 October 10]. Available from: https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/epl/articledetail.asp?id=977

International Association of Fire Fighters. ASTHMA AND COPD [Internet]. 2020 [cited 2020 September 12]. Available from: https://www.iaff.org/asthma-copd/

Rojsangrueang R. Chronic obstructive pulmonary disease Two diseases in one. [Internet]. 2014 [cited 2019 November 20]. Available from: https://www.rama.mahidol. ac.th/ramachannel/old/index.php/knowforhealth-20140821-7/

Jirapongsuwan A. Work environment and health risks. 1st ed. Bangkok: Danex Inter Corporation; 2018. 21. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. คู่มือการศึกษาอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ ๔. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 2564 พฤษภาคม 15], เข้าถึงได้จาก: http://edoc.mrta.co.th/HRD/Attach/public/1552528552_1.pdf

Association of Public Health Nurses. What is a PHN?. [Internet]. 2019 [cited 2020 September 12]. Available from https://www.phnurse.org/what-is-a-phn-#:~:text=Welcome%20to%20the%20Association%20of%20Public%20Health%20Nurses%20(APHN).&text=Public%20health%20nursing%20practice%20focuses,and%20preventing%20disease%20and%20disability.

สกุลพร สงทะเล, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, สุคนธา ศิริ, สุรินธร กลัมพากร. สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจในพนักงานดับเพลิง กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2561; 32(1):46-58.

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ. หลักการซักประวัติอาชีพ. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 2564 เมษายน 12]. เข้าถึงได้จาก: https://www.summacheeva.org/article/history

National Fire Protection Association. Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments. [Internet]. 2015 [cited 2020 May 18]. Available from http://www.nfpa.org/ codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detailcode=1582.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี. 2546. เข้าถึงเมื่อ 2560 มิถุนายน 3, เข้าถึงได้จาก: http://www.chemtrack.org/About-Team.asp.|

Schermer, T.R., Malbon, W., Adams, R., Morgan, M., Smith, M., & Crockett, A.J. (2013). Change in Lung Function over Time in Male Metropolitan Firefighters and General Population Controls : A 3-years Follow-up Study. Journal of Occupational Health, 55(4), 267-75.

Medical Advisory Service. Health Risks and Occupation as a Firefighter. [Internet]. 2014 [cited 2020 May 18]. Available from: https://www.dva.gov.au/sites/default/files/files//files/publications/health/fire/Guidotti_Report.pdf.

Choi JW, Shin JH, Lee MY, Chung IS. Pulmonary function decline in firefighters and non-firefighters in South Korea. Annals of Occupational and Environmental Medicine. 2014; 26(9).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-06