ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรำวงคองก้า ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

 • ญาภัทร นิยมสัตย์, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • วิจิตรา นวนันทวงศ์ พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • พิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ปิยนุช ภิญโญ พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • มลธิชา คงชนะ พย.บ. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • พัชรี ศิริวงค์ พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • แพรวรินทร์ จันขามเรียน พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ภัทร์สินี คำโสภา พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ภัทราดา ลัดดี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • รัชนก ประไกรวัน พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • รุ่งตะวัน เนียนกระโทก พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คำสำคัญ:

โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรำวงคองก้า, สมรรถภาพทางกาย, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองชนิดสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรำวงคองก้าต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้โดยอิสระ อาศัยอยู่หมู่บ้านกระพี้ และบ้านสระพะเนียด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 44 ราย โดยสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 ราย คล้ายคลึงกันในด้านเพศ และอายุ ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
สัปดาห์ละ 5 ครั้งๆ ละ 30 นาที ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมออกกำลังกายตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยวิดิทัศน์และคู่มือการออกกำลังกายด้วยรำวงคองก้า แผนการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายหลังได้รับโปรแกรม ด้านความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อแขน ขา ความอ่อนตัวของหลัง สะโพกและกล้ามเนื้อขาด้านหลัง ความอ่อนตัวของหัวไหล่ (มือขวาอยู่บน) การทรงตัว ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ต่อไป

Author Biographies

ญาภัทร นิยมสัตย์, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อาจารย์

วิจิตรา นวนันทวงศ์ พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อาจารย์

พิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อาจารย์

ปิยนุช ภิญโญ พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อาจารย์

มลธิชา คงชนะ พย.บ., คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พัชรี ศิริวงค์ พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แพรวรินทร์ จันขามเรียน พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภัทร์สินี คำโสภา พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภัทราดา ลัดดี พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รัชนก ประไกรวัน พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รุ่งตะวัน เนียนกระโทก พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

References

World Health Organization (WHO). United States National Institute on Aging (US NIA) eds. Global Health and Aging; 2011. Available from: URL: http://www. who.int/ageing/publications/global_health/en.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects: The 2010 Revision, Volume II-Demographic Profiles. UN; 2013.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: 2561.

World Health Organization (WHO). The world health report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 2002.

วิชัย เอกพลากร, วรรณี นิธิยานันท์, บัณฑิต ศรไพศาล, ปานเทพ คณานุรักษ์. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2559;5(2):119-31.

อมรรัตน์ เนียมสวรรค์, นงนุช โอบะ, สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคโดยใช้ดนตรีโปงลางต่อสมรรถภาพทางกายและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 2555;6(2):62-75.

หทัยชนก หมากผิน, วรรณนิศา ธนัคฆเศรณี, ทิพย์สุดา บานแย้ม, สัตพร เจริญสุข ทิพย์สิตา แก้วหนองเสม็ด. ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนไทยทรงดำประยุกต์ต่อคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2563;26(1):28-41.

พิมผกา ปัญโญใหญ่. การออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2555;35(2):140-8.

กัตติกา ธนะขว้าง, จันตนา รัตนวิฑูรย์. ผลของการรำไม้พลองมองเซิงเมืองน่านต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุหญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ. วารสารพยาบาลสาร. 2556;40(2):148-61.

Dogru-Huzmeli E, Fansa I, Cetisli-Korkmaz N, Oznur-Karabicak G, Lale C, Gokcek O, Cam Y. Dancing: More than a therapy for patients with venous insufficiency. Vascular. 2020 Jan 2:1708538119893534.

Roberts CK, Chen AK, Barnard RJ. Effect of a short-term diet and exercise intervention in youth on atherosclerotic risk factors. Atherosclerosis. 2007 Mar 1;191(1):98-106.

ปุณยวีร์ ประเสริฐไทย, จอม สุวรรณโณ, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์. ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลดความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. Thai Journal of Nursing Council. 2012 Sep 11;25(4):80-95.

Riebe D, Ehrman JK, Liguori G, Magal M, American College of Sports Medicine, editors. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription, 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincot Williams & Wilkins; 2017.

Bandura A. Human agency in social cognitive theory. American psychologist. 1989 Sep;44(9):1175.

Burns N, Grove SK. The concepts of measurement. Burns N, Grove SK.(Eds). The practice of nursing research: Appraisal, Synthesis and Generation of Evidence, 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2009:319-41.

Cohen J. A power primer. Psychological bulletin. 1992 Jul;112(1):155.

Jitapunkul S, Kamolratanakul P, Chandraprasert S, Bunnag S. Disability among Thai elderly living in Klong Toey slum. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 1994 May;77(5):231-8.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. การศึกษาสมรรถภาพของประชาชนไทยโดยการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่าย, SATST สำหรับผู้สูงอายุ 60-89 ปี [อินเตอร์เน็ต]. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา. 2546. เข้าถึงได้จาก: https://www.scribd.com/doc/78227047

นัยนา พิพัฒน์วณิชชา. ผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อการก้าวเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน [วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย); 2549

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา, กรมพลศึกษา. แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 60-89 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา; 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. หลัก10.การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2561 มี.ค. 5]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/40299-หลัก%2010%20อ.%10.การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ.html.

American College of Sports Medicine. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

ปิยะภัทร เดชพระธรรม. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. ใน: ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยนครีเอชั่น; 2556:399-424.

วิลาวัลย์ ตันติพงศ์วิวัฒน์. ผลของการออกกำลังกายแบบโนราบิกต่อความดันโลหิตสูงและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง [วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.

กัตติกา ธนะขว้าง, ผ่องใส กันทเสน, รัตนากร ยศอินทร์. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองประยุกต์กับฟ้อนมองเซิงน่านต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล. 2555;27(2):81-93.

นัยต์ชนก ถิ่นจะนะ, ขนิษฐา นาคะ, ไหมไทย ศรีแก้ว. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านโดยใช้ยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 2561; 38(2):70-8.

Nokham R, Panuthai S, Khampolsin T. Effect of square-stepping exercise on balance among older persons. Nurs J. 2016;43:58-68.

เกศินี แซ่เลา, วิชิต คนึงสุขเกษม. ผลของการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน การเดิน และการเดินตามด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. 2555;13(1):92-103.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-08