ความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แต่ง

  • ชญาพัฒน์ ทองปากน้ำ, พย.ม. ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • ละอองดาว วรรณฤทธิ์, พย.ด. ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • ธิดา ขุนทอง, พย.ม. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

คำสำคัญ:

การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, ความรู้และการปฏิบัติ, พยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 211 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรู้การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (The Patient Safety Knowledge Scale; PSK) และแบบสอบถามการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (The Patient Safety Practice Scale; PSP) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามทั้งสองฉบับ (Content Validity Index; CVI) ได้เท่ากับ 1.00 คำนวณค่าความเที่ยงของแบบวัดความรู้โดยใช้สูตร Kuder and Richardson (KR-20) ได้เท่ากับ 0.72 และคำนวณค่าความเที่ยงแบบสอบถามการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ได้เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.20 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{X}=19.89, SD=2.84) และร้อยละ 78.70 มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{X}=97.84, SD=11.57) โดยความรู้มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ r=0.217 (p<0.01) ผลการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลนำเข้า ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป

Author Biographies

ชญาพัฒน์ ทองปากน้ำ, พย.ม., ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

อาจารย์

ละอองดาว วรรณฤทธิ์, พย.ด., ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

อาจารย์

ธิดา ขุนทอง, พย.ม., โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

พยาบาลวิชาชีพ

References

World Health Organization. Patient Safety [internet]. 2019 Sep. 13 [cited 2021 Jan. 15]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety

Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The Economics of Patient Safety in Primary and Ambulatory Care: Flying blind [internet]. 2018 [cited 2021 Jan. 15]. Available from: https://www.oecd.org/health/health-systems/The-Economics-of-Patient-Safety-in-Primary-and-Ambulatory-Care-April2018.pdf

Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The economics of patient safety strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level [internet]. 2017 [cited 2021 Jan. 15]. Available from: http://www.oecd.org/els/health-systems/The-economics-of-patient-safety-March-2017.pdf

World Health Organization. Patient safety: making health care safer [internet]. 2017 [cited 2021 Jan. 15]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/255507.

Saeheng L, Nitirat P. Retrospective Study of Prima Facie Complaints According to Section 57 and 59 of National Health Security Act, B.E.2002 in Health Settings in the 6th Health Service Region. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin. 2019;8(2):1-11.

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization). Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018 Bangkok: Famous and Successful [internet]. 2018 [cited 2021 Jan. 21]. Available from: http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/wp-content/uploads/2019/05/safety-goals.pdf

Ndosi ME, Newell R. Nurses’ knowledge of pharmacology behind drugs they commonly administer. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(4):570-80.

Phanthusat N, Thongyu R. Nursing Practice Guidelines According to Patient Safety Standards. Thai Red Cross Nursing Journal. 2017;10(2):1-13.

Chaleoykitti S, Kamprow P, Promdet S. Patient Safety and Quality of Nursing Service. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2014;15(2):66-70.

Paorohit W, Amornrattanathada C, Khamrath J. The Relationships of Knowledge, Attitude and Perceive of Patient Safety Skill of the Senior Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2018;19(2):241-8.

Biresaw H, Asfaw N, Zewdu F. Knowledge and attitude of nurses towards patient safety and its associated factors. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2020;13:100229.

Guillari A, Teresa R, Petitti T, Esposito MR, Silvio S. Clinical risk and patient safety: A multicenter cross-sectional study to explore knowledge, attitudes and practice of hospital nurses. Epidemiology Biostatistics and Public Health. 2020;17(2):1-9.

Wake AD, Tuji TS, Gonfa BK, Waldekidan ET, Beshaw ED, Mohamed MA, et al. Knowledge, attitude, practice and associated factors towards patient safety among nurses working at Asella Referral and Teaching Hospital, Ethiopia: A cross-sectional study. PLoS One. 2021;16(7):e0254122.

Brasaite I, Kaunonen M, Martinkenas A, Mockiene V, Suominen T. Health Care Professionals’ Knowledge Regarding Patient Safety. Clinical Nursing Research. 2017;26(3):285-300.

Lilis S, Ricky K, Agni Laili P. Factors Associated with the Implementation of Patient Safety at X Hospital, Karawang, Indonesia. KnE Life Sciences. 2021:624-9.

Brasaite I, Kaunonen M, Martinkenas A, Mockiene V, Suominen T. Health care professionals’ skills regarding patient safety. Medicina. 2016;52(4):250-6.

Mohammed F, Taddele M, Gualu T. Patient safety culture and associated factors among health care professionals at public hospitals in Dessie town, north east Ethiopia, 2019. PloS one. 2021;16(2):e0245966-e.

Siman AG, Brito MJM. Changes in nursing practice to improve patient safety. Revista gaucha de enfermagem. 2017;37(spe):e68271.

Polit DF, and Hungler, B. P. Nursing research: principles and methods. Philadelphia: Lippincott; 1987.

DeVellis RF. Scale development: Theory and applications. 4th ed. Los Angeles: SAGE; 2017.

Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER. Measurement in Nursing and Health Research. 5th ed. New York: Springer Publishing Company; 2017.

Kiyancicek Z, Dedeli O, Yildiz E, Senakin G. A Survey: Health Professionals’ Attitude towards Patient Rights and Patient Safety. Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences. 2014;2(1):1-8.

Ritthaisong S. Patients Safety Goals According to Health Personnel Perceptions In a Private Hospital. Public Health & Health Laws Journal. 2019;5(1):57-69.

Henriques AHB, Costa S, Lacerda J. Nursing care in surgical patient safety: an integrative review. Cogitare Enferm. 2016;21(4):1-9.

Nestler N. Nursing care and outcome in surgical patients – why do we have to care? Innovative Surgical Sciences. 2019;4(4):139-43.

Racha P, Reungsri N, Kongros J. The Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Patients receiving One-Day Surgery Procedures in Phichit Hospital. Journal of Nursing and Health Sciences. 2019;13(3):130-43.

Huttakee P, Kaewsongk P. The Relationship between The Knowledge, Attitude, and Perceived Nursing Skill Based on Patient Safety of Professional Nurses in Police General Hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2019;20(2):360-9.

Kaewsomsee S, Wattayu N, Suwonnaroop N. Factors Related to Nursing Practice for Patient Safety of Registered Nurses in Community Hospitals, Phetchabun Province. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University. 2017;29(3):101-12.

Saneha C, Musikthong J, Sripasong S, Samai T. Relationships among Personal Factors, Perception about Safety Methods in Medication Administration and Safe Medication Practices of Nursing Students at a Faculty of Nursing in Bangkok Metropolis. Nursing Science Journal of Thailand. 2018;36(1):17-30.

Feroze M, Afzal M, Sarwar H, Galani A, Afshan S. Knowledge and Practice of Registered Nurses about Patient Safety after Cardiac Catheterization in Punjab Institute of Cardiology Hospital in Lahore, Pakistan. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention. 2017;2(2):233-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-09