ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
  • พงค์สุวรรณ สมาแฮ, พย.ม. การพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  • ปิยะนุช บังเอิญ, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
  • จิตรประภา รุ่งเรือง, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำสำคัญ:

ความชุก, อุบัติเหตุ, ของมีคมทิ่มตำ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยนำได้แก่ อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ปัจจัยเอื้อได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการขึ้นฝึกปฏิบัติ และปัจจัยเสริม ได้แก่ ความเครียดจากอาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานผู้อื่นจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ มีผลต่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 248 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี (Binary logistic)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชุกจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ ร้อยละ 19.1 โดยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (AOR=0.50, 95% CI=0.26-0.96), สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการขึ้นฝึกปฏิบัติ (AOR=0.51, 95% CI=0.27-0.98) ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการความเครียดของนักศึกษา ในการสร้างแนวทางการจัดเตรียมสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ให้นักศึกษาก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติAuthor Biographies

ศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

อาจารย์

พงค์สุวรรณ สมาแฮ, พย.ม., การพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพ

ปิยะนุช บังเอิญ, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

อาจารย์

จิตรประภา รุ่งเรือง, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์

References

National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH alert: Preventing needlestick injuries in health care settings [internet]. 2000 [cited 2020 May 30]. Available from: www.cdc.gov/niosh/2000-108.html

Kebede A, Gerensea H. Prevalence of needle stick injury and its associated factors among nurses working in public hospitals of Dessie town, Northeast Ethiopia, 2016 [internet]. 2018 [cited 2020 May 20]. Available from: https://doi.org/10.1186/s13104-018-3529-9

Choosrithong R, Jivacate N, Rattanagreethakul S. Factors influencing work safety behaviors of professional nurses at community hospitals in Chon Buri province. Journal of Health and Nursing Research. 2021;37(2):120-30. (in Thai)

Thangkratok P, Tongtham A, Palacheewa N, Makkabphalanon K, Trainattawan W. Needlestick and sharp injuries in nursing students. KKU Journal for Public Health Research 2021;14(3):1-9. (in Thai)

Setthamat M, Sawangdee K, Teerawit T, Tangcharoensathien W, Pithaksanurat S, Thinkha Rop B, et al. Incidence and risk factors for needle sticks in the eye and sharp objects and cuts in professional nurses in Thailand. Journal of Public Health and Development 2018; 16:17-28. (in Thai)

Bagnasco A, Zanini M, Catania G, Watson R, Hayter M, Dasso N.et al. Predicting needle stick and sharps injuries in nursing students: Development of the SNNIP scale. Nursing Open 2020; 7(5) :1578-87.

Netprasertkul W. Study of The Effectiveness of Preventing Needle sticks and Sharp cuts. and secretions splashed onto nursing personnel Vajira Hospital. [Internet]. 2022 [cited 2023 May 6]. Available from: https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/6253

Chaiyoyingyong R, Wihokhan P, Siripan K. Report of incidences of needle stick, sharp injuries and secretion contact among nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. The Journal of Boromarjonani College of Nursing, Suphanburi 2022;5(1):49-66. (in Thai)

Green LW, Kreuter MW. Health program planning: an educational and ecological approach. 4th ed. New York: Emily Barrosse [internet]. 2005 [cited 2020 Jun 1]. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/203249/145132

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Stress assessment form, Department of Mental Health, STSP 20 [Internet]. 2007 [cited 2023 Sep 8]. Available from: http://www.kkhos.com/kkhos/data_office/SPST20.pdf (in Thai)

Wiriyasirikul N, Thanormchayathawat B. Factors Influencing Preventive Behaviors of Nursing Students against Nosocomial Infections. Journal of Southern Technology 2021;14(1):86-96. (in Thai)

Supapvanich C, Nazae H, Pongkasert A, Darama M, Sornboot J, Kachapornwongkorn S. Tuberculosis Preventive Behaviors among Nursing Personnel at Community Hospitals in Narathiwas Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2020;7(1):293-305. (in Thai)

Kheytui W, Janaiem W, Natthasetsakul S, Tanan A. Study of Factors Affecting Incidence of Patient’s Blood or Fluid Contamination, Needle Stick or Injury form Sharp Instrument in Dental Students at Faculty of Dentistry, Mahidol University. Mahidol R2R e-Journal 2020;7(1):110-124. (in Thai)

Suwannakarn T. Prevalence and Factors Associated with Sharps Injuries Among Hospital Workers in a Private Hospital, Songkhla Province. [internet]. 2016 [cited 2023 Jun 5]. Available from: https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11526/1/418241.pdf (in Thai)

Rafati F, Nouhi E, Sabzevari S, Dehghan-Nayeri N. Coping strategies of nursing students for dealing with stress in clinical setting: A qualitative study. Electronic Physician 2017;9(12) :6120-6128.

Lapchiem P. The Results of Pre-Clinic Program on Knowledge and Nursing Practical Skill Preparation in Maternal-Child Nursing and Midwifery of the Third Year Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. Ratchawadeesan Boromarajonani College of Nursing, Surin 2019;9(2):42-54. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-06-03