รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รามาธิบดีพยาบาลสาร

2021-11-12

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารทุกท่าน

ผู้สนใจที่ต้องการส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ ทางวารสารมีการปรับค่าดำเนินการในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ส่วนบทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตามประกาศ กพอ. และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System ผู้สนใจสามารถติดต่อรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 098-297-1059 ในเวลาราชการ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสาร

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol. 27 No. 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-28

Experiences of Self-Care in Successful Smoking Quitters

Nipawan Sriyoha, Patsima Pattarateeranon, Pritsana Pusuwan, Pattaranun Dechapak

388-401

Factors Related to Perceived Self-Efficacy for COVID-19 Prevention in Pediatric Nursing Staff

Jiraporn Punyoo, Jongjai Jongaramraung, Tipawan Daramas, Dongruethai Buadong, Lawan Singhasai, Jirarporn Tunksakool, Sutasinee Saehoong, Pawanrat Panjatharakul, Amporn Thungkaeorungrueang

415-429

View All Issues

ISSN 0858-9739 (Print)

ISSN 2672-9784 (Online)

Indexed in tci