ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา (Consultants) 
     ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์                        สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
     ภญ.ปรานี ภิญโญวัฒยากร                   สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
     ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ                 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
     ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ                    สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

บรรณาธิการ (Editor in Chief)
     ภญ.รศ.ดร.บุษบา จินดาวิจักษณ์          สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

รองบรรณาธิการ (Associate Editors)
     ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์                     สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
     ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์                     กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
     ภก.รศ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์                    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
     ภก.รศ.ดร.จิรพงศ์ สุขศิริวรพงศ์             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ภก.ผศ.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์                    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ภญ. เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ภญ.ศยามล สุขขา                                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ภญ.ศ. สมฤทัย วัชราวิวัฒน์                   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ภก.รศ.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์            คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ภญ.ผศ.ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี             คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ภก.รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ภญ.รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ภญ.รศ.ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ภก.ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ภญ.รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ภญ.ผศ.ดร.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ภญ.ผศ.ดร.ศิริตรี สุทธิจิตต์                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ภก.ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย               คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ภก.ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ภญ.รศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ภก.รศ.ดร.อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ภก.ผศ.ดร.คณินทร์ รังสาดทอง             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ภญ.รศ. พรวลัย บุญเมือง                      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ภญ.ผศ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ภก.รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์                     กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
     ภญ.มณวรัตน์ เลาหจีรพันธ์                    ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
     ภญ.รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์                 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
     ภญ.อัมพร อยู่บาง                                  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ผู้จัดการวารสาร (TJHP Manager)
     ภญ. มุยะรี องค์เจริญ

ฝ่ายศิลป์ (Graphic & Design)
    ภก. สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ