ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-08-21

ฉบับเต็ม

พิษวิทยา

ข้อมูลยา

การศึกษาต่อเนื่อง

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy) เป็นวารสารที่ได้รับการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed journal) จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม ผู้สนใจสามารถอ่านคำแนะนำผู้เขียน และ ส่งบทความได้ที่ ส่งบทความ (Submission)