ประกาศแจ้ง

11-10-2023

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีนโยบายรับบทความเฉพาะจากสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร กองบรรณาธิการจะประเมินบทความเป็นการเบื้องต้นภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากประเมินแล้วว่าบทความมีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งเข้ากระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารจะแจ้งผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 3,000 บาทต่อเรื่อง เมื่อได้รับเงินแล้วจึงจะดำเนินการตามกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและการพิจารณาของกองบรรณาธิการต่อไป ทั้งนี้การชำระค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์