ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ฉบับเต็ม

พิษวิทยา

ดูเล่มทุกฉบับ


วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy) เป็นวารสารที่ได้รับการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed journal) จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน; ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม; ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม ผู้สนใจสามารถอ่านคำแนะนำผู้เขียน และ ส่งบทความได้ที่ ส่งบทความ (Submission)