ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 31-08-2022

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

พิษวิทยา

ดูทุกฉบับ


วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy) เป็นวารสารที่ได้รับการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed journal) จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน; ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม; ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม ผู้สนใจสามารถอ่านคำแนะนำผู้เขียน และ ส่งบทความได้ที่ ส่งบทความ (Submission)