ผลการจัดซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายแห่งหนึ่ง

  • จุไรวรรณ เหล็กกนก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คำสำคัญ: จัดซื้อยา, วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) โรงพยาบาลพิมาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แห่งหนึ่ง มีรายการยาที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding จำนวนหนึ่ง
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนและมูลค่าที่ประหยัดได้ของยาที่ดำเนินการจัดซื้อยาด้วยวิธี e-bidding
วิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปข้างหน้า เก็บข้อมูลจากกระบวนการจัดซื้อยาจำนวน 8 รายการที่คัดเข้าการวิจัยด้วยวิธีแบบเจาะจงจากรายการยาที่จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ปีงบประมาณ 2562 ในงานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัย: การจัดซื้อยาด้วยวิธี e-bidding ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 42–60 วันทำการ คิดเป็นร้อยละ 105-150 ของระยะเวลาที่ประมาณการ พบขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาประมาณการทั้งหมด 8 ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม พบว่า การจัดซื้อยาด้วยวิธี e-bidding สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ รวมเป็นมูลค่า 411,689 บาท
สรุปผล: การจัดซื้อยาด้วยวิธี e-bidding สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ในรายการยาที่มีการแข่งขันราคายา

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

จุไรวรรณ เหล็กกนก, กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

เผยแพร่แล้ว
2020-11-11
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ