แนวคิดการพัฒนายา semaglutide แบบรับประทาน และการนำไปใช้ในทางคลินิก

  • กาญจน์นภา จตุเทน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัชรีภรณ์ ด้วงพันธุ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิรภพ ปรีชานุกูล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด, เซมัลกลูไทด์รับประทาน, oral semaglutide

บทคัดย่อ

ยากลุ่ม glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบรับประทานกลุ่มใหม่ที่มีหลักฐานทางคลินิกว่า สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่ายาหลอก และมีผลช่วยลดน้ำหนักได้ แต่เนื่องจากยานี้เป็นโมเลกุลของโปรตีน จึงมีจำหน่ายในรูปแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังเป็นแบบแรก ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดของการนำไปใช้ทางเวชปฏิบัติ จึงมีแนวคิดในการพัฒนายากลุ่ม GLP-1 RAs ให้อยู่ในรูปแบบยารับประทาน ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการบริหารยาของผู้ป่วยมากขึ้น ยา semaglutide เป็นยาชนิดแรกในกลุ่มนี้ที่สามารถพัฒนาเป็นยาเม็ดรับประทานได้ โดยนำโมเลกุลของยามาจับกับหมู่ sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl) amino caprylate (SNAC) อันจะมีผลป้องกันไม่ให้ตัวยา semaglutide ถูกทำลายในทางเดินอาหาร ทั้งนี้ ยา semaglutide ในรูปแบบเม็ดรับประทานแสดงประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัวได้ไม่แตกต่างจากชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง แต่ก็พบอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารได้บ่อยเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), อ.ภ. (เภสัชบำบัด), B.C.P.P., B.C.G.P.

เผยแพร่แล้ว
2020-11-11
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
การศึกษาต่อเนื่อง