การใช้ยา hydroxychloroquine ในการรักษาโรค COVID-19

  • พลัฏฐ์ การเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: hydroxychloroquine, SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus

บทคัดย่อ

Hydroxychloroquine (HCQ) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย และถูกนำมาใช้ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือ systemic lupus erythematosus ในระยะหลังมากขึ้น ซึ่งในช่วงระบาดของเชื้อ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) มีการนำยา HCQ มาใช้ในการรักษาโรค coronavirus disease 2019 (COVID-19) เนื่องจากกลไกของยานั้นอาจช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อลงได้ ในบทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลยาที่สำคัญ เช่น กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์ ข้อห้าม/ข้อควรระวัง รวมถึงหลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ยา HCQ ในการรักษาโรค COVID-19 ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

พลัฏฐ์ การเมือง, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภ.บ.
General Residency in Pharmacotherapy

ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ., Pharm.D., BCPS.

เผยแพร่แล้ว
2020-11-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
การศึกษาต่อเนื่อง