สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • ธนิต วิริยะธารากิจ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

parenteral nutrition, preterm infants

บทคัดย่อ

ทารกเกิดก่อนกำหนดส่วนใหญ่มักเกิดมาพร้อมกับน้ำหนักแรกเกิดน้อยและเสี่ยงที่จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า มีโอกาสเกิดความผิดปกติและอัตราตายสูงเมื่อเทียบกับทารกทั่วไป ปัจจุบันพบว่าจำนวนของทารกกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำเป็นหนึ่งในการรักษาที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะทุพโภชนาการ อันเป็นการช่วยให้ทารกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี ลดความผิดปกติ และลดอัตราตายได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่มีปริมาณและส่วนประกอบที่เหมาะสมได้เอง ยิ่งหากสามารถเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำสำรองไว้ล่วงหน้าได้ จะช่วยให้ทารกเกิดก่อนกำหนดได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำภายในเวลาที่เหมาะสมและทันต่อความต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนิต วิริยะธารากิจ, ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ.

References

March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health Organization; 2012.

Quinn JA, Munoz FM, Gonik B, Frau L, Cutland C, Mallett-Moore T, et al. Preterm birth: case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunisation safety data. Vaccine. 2016;34(49):6047-56.

พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์. การดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักตัวน้อย [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563]. สืบค้นจาก: http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/44/185.

กรมอนามัย. รายงานประจำปี กรมอนามัย 2562. นนทบุรี: กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; ธันวาคม 2562.

เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. ทารกน้ำหนักตัวน้อย [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563]. สืบค้นจาก: https://www.si.mahidol.ac.th.

Ho MY, Yen YH. Trend of nutritional support in preterm infants. Pediatr Neonatol. 2016;57(5):365-70.

Jochum F, Moltu SJ, Senterre T, Nomayo A, Goulet O, Iacobelli S, et al.; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2344-53.

Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) definition of terms, style, and conventions used in ASPEN board of directors–approved documents [Internet]. [cited 2020 May 5]. Available from: http://www.nutritioncare.org/about_clinical_nutrition/ what_is_parenteral_ nutrition/.

National Institute for Health and Care Excellence. Neonatal parenteral nutrition [Internet]: NICE; 2020 Feb 26 [cited 2020 May 5]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng154/resources/neonatal-parenteral-nutrition-pdf-66141840283333.

Bolisetty S, Osborn D, Schindler T, Sinn J, Deshpande G, Wong CS, et al. Standardised neonatal parenteral nutrition formulations - Australasian neonatal parenteral nutrition consensus update 2017. BMC Pediatr. 2020;20(1):59.

Türkyılmaz C, Bilgen H, Kültürsay N. Turkish Neonatal Society guideline on parenteral nutrition in preterm infants. Turk Pediatri Ars. 2018;53(Suppl 1):S119-S127.

Joosten K, Embleton N, Yan W, Senterre T; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Energy. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2309-14.

Mesotten D, Joosten K, van Kempen A, Verbruggen S; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Carbohydrates. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2337-43.

van Goudoever JB, Carnielli V, Darmaun D, Sainz de Pipaon M; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino acids. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2315-23.

Mihatsch W, Fewtrell M, Goulet O, Molgaard C, Picaud JC, Senterre T; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Calcium, phosphorus and magnesium. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2360-5.

Lapillonne A, Fidler Mis N, Goulet O, van den Akker CHP, Wu J, Koletzko B; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Lipids. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2324-36.

Bronsky J, Campoy C, Braegger C; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2366-78.

Domellöf M, Szitanyi P, Simchowitz V, Franz A, Mimouni F; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Iron and trace minerals. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2354-9.

Kolaček S, Puntis JWL, Hojsak I; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Venous access. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2379-91.

Pereira-da-Silva L, Pissarra S, Alexandrino AM, Malheiro L, Macedo I, Cardoso M, et al. Guidelines for neonatal parenteral nutrition: 2019 update by the Portuguese Neonatal Society. part I. general aspects, energy, and macronutrients. Port J Pediatr. 2019;50:209-19.

Riskin A, Picaud JC, Shamir R; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Standard versus individualized parenteral nutrition. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2409-17.

Pereira-da-Silva L, Pissarra S, Alexandrino AM, Malheiro L, Macedo I, Cardoso M, et al. Guidelines for neonatal parenteral nutrition: 2019 update by the Portuguese Neonatal Society. part II. micronutrients, ready-to-use solutions and particular conditions. Port J Pediatr. 2019;50:220-31.

UCSF Children’s Hospital. Intensive care nursery house staff manual: neonatal parenteral nutrition [Internet]. San Francisco: UCSF Benioff Children ‘s Hospital; 2006 [cited 2020 May 5]. Available from: https://www.ucsfbenioffchildrens.org/pdf/manuals/47_TPN.pdf.

The United States Pharmacopeial Convention. USP general chapter <797> pharmaceutical compounding—sterile preparations [Internet]. Rockville: USP42-NF37; 2019 May 1 [cited 2020 May 5]. Available from: https://www.usp.org/compounding/general-chapter-797.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2021

ฉบับ

บท

การศึกษาต่อเนื่อง