Tafenoquine ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของไข้มาลาเรียชนิด Plasmodium vivax

ผู้แต่ง

  • ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศุภศิษฏ์ พัชโรภาสวัฒนกุล งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

Tafenoquine, ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย, ยาป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคไข้มาลาเรีย, P. vivax

บทคัดย่อ

ยา tafenoquine เป็นอนุพันธ์ของยา primaquine ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 8-aminoquinolines ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในข้อบ่งใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคไข้มาลาเรียชนิด Plasmodium vivax ในผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป (รักษาโรคไข้มาลาเรียจากการติดเชื้อ P. vivax ให้หายขาด) ขนาดยาที่ใช้คือ 300 มิลลิกรัม ครั้งเดียว โดยให้ยาในวันที่ 1 หรือ วันที่ 2 พร้อมกับยา chloroquine เนื่องจากตัวยามีคุณสมบัติกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ glucose-6-phosphate dehy–drogenase (G6PD) ก่อนเริ่มใช้ยาผู้ป่วยจึงต้องตรวจระดับเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณก่อน สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไปที่พบได้จากยา tafenoquine ได้แก่ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ รายงานการศึกษาพบว่ายา tafenoquine มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไม่แตกต่างกับการให้ primaquine 15 มิลลิกรัม วันละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน แต่สะดวกในการบริหารยามากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล, งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

ศุภศิษฏ์ พัชโรภาสวัฒนกุล, งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

References

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ[อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2562 [เข้าถึงเมื่อ 6 ตุลาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=14793&deptcode=brc&news_views=3821.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2562. นนทบุรี. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; 2563.

Tan KR, Hwang J. Tafenoquine receives regulatory approval in USA for prophylaxis of malaria and radical cure of Plasmodium vivax. J Travel Med. 2018;25(1):1-2.

DRUGDEX [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2017 [cited 2020 Dec 5]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view.

Centers for Disease Control and Prevention. Clinical update tafenoquine approved for malaria prophylaxis and treatment [Internet]. 2003 [cited 2021 Apr 4]. Available from: https://wwwnc.cdc.gov/travel/news-announcements/tafenoquine-malaria-prophylaxis-and-treatment.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ตรวจสอบการอนุญาต-ข้อมูลผลิตภัณฑ์[อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2562 [เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug_ex.aspx?Newcode=U1DR1C1012620004511C.

Krintafel (tafenoquine succinate tablets) [package insert].Upper Providence (PA):GlaxoSmithKline Research & Development Ltd;2018.

Ebstie YA, Abay SM, Tadesse WT, Ejigu DA. Tafenoquine and its potential in the treatment and relapse prevention of Plasmodium vivax malaria: the evidence to date. Drug Des Devel Ther. 2016;10:2387-99.

Crockett M, Kain KC. Tafenoquine: a promising new antimalarial agent. Expert Opin Investig Drugs. 2007;16(5):705-15.

Lima Jr JC, Pratt-Riccio LR. Major histocompatibility complex and malaria: focus on Plasmodium vivax Infection. Front Immunol. 2016;7(13):1-14.

Thakkar N, Green JA, Koh GCKW, Duparc S, Tenero D, Goyal N. Population pharmacokinetics of tafenoquine, a novel antimalarial. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62(11):e00711-18.

Edstein MD, Kocisko DA, Walsh DS, Eamsila C, Charles BG, Rieckmann KH. Plasma concentrations of tafenoquine, a new long-acting antimalarial agent, in Thai soldiers receiving monthly prophylaxis. Clin Infect Dis. 2003;37(12):1654-8.

Green JA, Mohamed K, Goyal N, Bouhired S, Hussaini A, Jones SW, et al. Pharmacokinetic interactions between tafenoquine and dihydroartemisinin-piperaquine or artemether-lumefantrine in healthy adult subjects. Antimicrob Agents Chemother. 2016;60(12):7321-32.

Miller AK, Harrell E, Ye L, Baptiste-Brown S, Kleim JP, Ohrt C, et al. Pharmacokinetic interactions and safety evaluations of coadministered tafenoquine and chloroquine in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2013;76(6):858-67.

Walsh DS, Wilairatana P, Tang DB, Heppner DG Jr, Brewer TG, Krudsood S, et al. Randomized trial of 3-dose regimens of tafenoquine (WR238605) versus low-dose primaquine for preventing Plasmodium vivax malaria relapse. Clin Infect Dis. 2004;39(8):1095-103.

Llanos-Cuentas A, Lacerda MV, Rueangweerayut R, Krudsood S, Gupta SK, Kochar SK, et al. Tafenoquine plus chloroquine for the treatment and relapse prevention of Plasmodium vivax malaria (DETECTIVE): a multicentre, double-blind, randomised, phase 2b dose-selection study. Lancet. 2014;383(9922):1049-58.

Beck HP, Wampfler R, Carter N, Koh G, Osorio L, Rueangweerayut R, et al. Estimation of the antirelapse efficacy of tafenoquine, using Plasmodium vivax genotyping. J Infect Dis. 2016;213(5):794-9.

Fukuda MM, Krudsood S, Mohamed K, Green JA, Warrasak S, Noedl H, et al. A randomized, double-blind, active-control trial to evaluate the efficacy and safety of a three day course of tafenoquine monotherapy for the treatment of Plasmodium vivax malaria. PloS One.2017;12(11):e0187376.

Lacerda MVG, Llanos-Cuentas A, Krudsood S, Lon C, Saunders DL, Mohammed R, et al. Single-dose tafenoquine to prevent relapse of Plasmodium vivax malaria. N Engl J Med. 2019;380(3):215-28.

Llanos-Cuentas A, Lacerda MG, Hien TT, Velez ID, Namaik-Larp C, Chu CS, et al. Tafenoquine versus primaquine to prevent relapse of Plasmodium vivax malaria. N Engl J Med. 2019;380(3):229-41.

Centers for Disease Control and Prevention. Treatment of malaria: guidelines for clinicians (United States) [Internet]. 2003 [cited 2020 Oct 6]. Available from: https://www.cdc.gov/malaria/resources/pdf/Malaria_Treatment_Guidelines.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2021