Favipiravir สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • พรรณี ลีลาวัฒนชัย ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://orcid.org/0000-0003-3614-3890
  • นพ.ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คำสำคัญ:

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลข้างเคียงของยา, การปรับขนาดยา, favipiravir, COVID-19

บทคัดย่อ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ยาต้านไวรัสจึงเป็นยาที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยา favipiravir เป็นหนึ่งในยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ RNA-dependent RNA polymerase ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ส่งผลให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย รวมถึงประเทศไทยได้บรรจุให้ยา favipiravir เป็นหนึ่งในยาต้านไวรัสที่เป็นทางเลือกแรกของการรักษา บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของยา favipiravir ในข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ขนาดการใช้ยา การปรับขนาดยาในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง การบริหารยาทางสายยางให้อาหาร ผลข้างเคียงของยาที่สำคัญ ปฏิกิริยาระหว่างยา ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังในการใช้ยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์ และหลักฐานทางวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พรรณี ลีลาวัฒนชัย, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ภ.บ., ว.ภ.(เภสัชบำบัด)

นพ.ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

References

Cevik M, Kuppalli K, Kindrachuk J, Peiris M. Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. BMJ. 2020;371:m3862.

Centers for Disease Control and Prevention. Interim clinical guidance for management of patients with confirmed coronavirus disease (COVID-19). [Internet]. [cited 2021 Jan 30]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html.

Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. JAMA. 2020;324(8):782-93.

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทย. [Internet]. [cited 2021 May 6]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Bandner_(Big)/Attach/25640507102416AM_CPG_COVID_v.14_n_20210506.2.pdf.

Joshi S, Parkar J, Ansari A, Vora A, Talwar D, Tiwaskar M, et al. Role of favipiravir in the treatment of COVID-19. Int J Infect Dis. 2020;102:501-8.

Sanders JM, Monogue ML, Jodlowski TZ, Cutrell JB. Pharmacologic treatments for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. JAMA. 2020;323(18):1824-36.

Sood S, Bhatia GK, Seth P, Kumar P, Kaur J, Gupta V, et al. Efficacy and safety of new and emerging drugs for COVID-19: Favipiravir and dexamethasone. Curr Pharmacol Rep. 2021;18:1-6.

Du YX, Chen XP. Favipiravir: Pharmacokinetics and concerns about clinical trials for 2019-nCoV infection. Clin Pharmacol Ther. 2020;108(2):242-7.

Avigan Tablet 200 mg. Deliberation results by PMDA (2014). [Internet]. [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.pmda.go.jp/files/000210319.pdf/2020.

Madelain V, Nguyen TH, Olivo A, de Lamballerie X, Guedj J, Taburet AM, et al. Ebola virus infection: review of the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of drugs considered for testing in human efficacy trials. Clin Pharmacokinet. 2016;55(8):907-23.

Avigan (favipiravir) [package insert]. Tokyo, Japan: Taisho Toyama Pharmaceutical Co Ltd; 2017, 4th version. [Internet]. [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.cdc.gov.tw/File/Get/ht8jUiB_MI-aKnlwstwzvw.

Bocan TM, Basuli F, Stafford RG, Brown JL, Zhang X, Duplantier AJ, et al. Synthesis of [18F] favipiravir and biodistribution in C3H/HeN mice as assessed by positron emission tomography. Sci Rep. 2019;9(1):1785.

Irie K, Nakagawa A, Fujita H, Tamura R, Eto M, Ikesue H, et al. Pharmacokinetics of favipiravir in critically ill patients with COVID-19. Clin Transl Sci. 2020;13(5):880-5.

Wang Y, Zhong W, Salam A, Tarning J, Zhan Q, Huang JA, Weng H, et al. Phase 2a, open-label, dose-escalating, multi-center pharmacokinetic study of favipiravir (T-705) in combination with oseltamivir in patients with severe influenza. EBioMedicine. 2020;62:103125.

The Japanese association for infectious diseases guidance of antiviral drug treatment for COVID-19 1st edition 2020 (26 February 2020). [Internet]. [cited 2020 Dec 29]. Available from: www.sukl.cz/file/92991_1_1/2020.

World Health Organization. WHO R&D blueprint COVID-19: Informal consultation on the potential inclusion of favipiravir in a clinical trial. Meeting report, as of April 10, 2020. [Internet]. [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/who-r-d-blueprint-covid-19-informal-consultation-on-the-potential-inclusion-of-favipiravir-in-a-clinical-trial.

Sissoko D, Laouenan C, Folkesson E, M’Lebing AB, Beavogui AH, Baize S, et al. Experimental treatment with favipiravir for ebola virus disease (the JIKI trial): A historically controlled, single-arm proof-of-concept trial in Guinea. PLoS Med. 2016;13(3):e1001967.

Kongsaengdao S. Various combination of protease inhibitors, oseltamivir, favipiravir, and chloroquin for treatment of COVID19: a randomized control trial; 2020 Mar 11. [last updated 2021 Mar 10; cited 2021 Jan 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bangkok: Rajavithi hospital (Thailand). 2020 Mar 11. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04303299.

Sirjjatuphat R. An investigation of the efficacy and safety of favipiravir in COVID-19 patients without pneumonia an open-label randomized controlled study. 2020 May 12. [last updated 2020 May 13; cited 2021 Jan 5]. In: Thai Clinical Trials Registry (TCTR) [Internet]. Bangkok: Faculty of Medicine, Siriraj hospital (Thailand). 2020 May 14. Available from: http://www.clinicaltrials.in.th/index.php?tp=regtrials&menu=trialsearch&smenu=fulltext&task=search&task2=view1&id=6236.

Munjal S. Clinical trial evaluating the efficacy and safety of favipiravir in moderate to severe COVID-19 patients. 2020 Aug 20. [last updated 2021 Feb 3; cited 2021 Feb 17]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Kuwait: Dr. Reddy’s Laboratories Limited (Kuwait). 2020 Aug 27. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04529499.

Wang G and Zhao H. A prospective study on corona virus disease 2019 patients whose nucleic acids changed from negative to positive. 2020 Apr 1. [last updated 2020 Apr 24; cited 2021 Jan 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Anhui, Hubei and Zhejiang: Peking University First Hospital (China). 2020 Apr 3. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04333589.

Kabir A. Study on safety and efficacy of favipiravir (favipira) for COVID-19 patient in selected hospitals of Bangladesh. 2020 May 26. [last updated 2020 May 26; cited 2021 Jan 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bangladesh: Bangladesh Medical Research Council (BMRC) (Bangladesh). 2020 May 26. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04402203.

Al-Qahtani M. Favipiravir vs hydroxychloroquine vs control in COVID-19. 2020 Apr 13. [last updated 2021 Mar 9; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Manama: Royal College of Surgeons in Ireland - Medical University of Bahrain (Bahrain). 2020 Apr 14. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04387760.

Pérez-García A and Hernández-Ruiz J. Safety and efficacy of maraviroc and/or favipiravir with standard therapy in severe COVID-19 adults (COMVIVIR). 2020 July 17. [last updated 2021 Apr 9; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov. [Internet]. Mexico City: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga (Mexico). 2020 July 17. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04475991.

Shah P. A randomised controlled trial of early intervention in COVID-19: favipiravir verses hydroxycholorquine & azithromycin & zinc verses standard care. 2020 May 1. [last updated 2021 Feb 16; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. London: Chelsea and Westminster NHS Foundation Trust (United Kingdom). 2020 May 4. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04373733.

Fujifilm Pharmaceuticals U.S.A., Inc. Study of the use of favipiravir in hospitalized subjects with COVID-19. 2020 Apr 17. [last updated 2021 Feb 5; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Arizona, Florida, Massachusetts, New Jersey and Texas: Fujifilm Pharmaceuticals U.S.A., Inc. (United States). 2020 Apr 24. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04358549.

Maldonado Y. Oral favipiravir compared to standard supportive care in subjects with mild COVID-19. 2020 Apr 10. [last updated 2021 Apr 20; cited 2021 Apr 20]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. California: Stanford University (United States). 2020 Apr 15. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04346628.

Abd-Elsalam S. Efficacy of favipiravir in COVID-19 treatment. 2020 Apr 15. [last updated 2020 Sep 29; cited 2021 Jan 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Tanta: Tanta University (Egypt). 2020 Apr 17. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04351295.

Hasugiana AR. Efficacy and safety of favipiravir in COVID-19 patients in Indonesia. 2020 Nov 1. [last updated 2021 Jan 27; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Magelang, Semarang, and Jakarta: Center for research and development of health resources and services, national institute of health research and development (NIHRD) (Indonesia). 2020 Nov 3. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04613271.

Bagheri Baghdasht MS. Favipiravir plus hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir plus hydroxychloroquine in COVID-19. 2020 May 4. [last updated 2020 Jun 16; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Tehran: Baqiyatallah Medical Sciences University (Iran, Islamic Republic of). 2020 May 6. Available from: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04376814.

Rizzardini G. Clinical study to evaluate the performance and safety of favipiravir in COVID-19. 2020 Apr 4. [last updated 2020 Apr 8; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Milano: Asst Fatebenefratelli Sacco (Italy). 2020 Apr 7. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04336904.

Lanini S. Adaptive randomized trial for therapy of corona virus disease 2019 at home with oral antivirals. 2020 Jun 24. [last updated 2020 Apr 8; cited 2021 Apr 5]. In: EU Clinical Trials Register [Internet]. Roma: Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (Italy). Available from: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2020-001528-32.

Hrács K. Clinical trial of favipiravir treatment of patients with COVID-19. 2020 Oct 22. [last updated 2020 Oct 23; cited 2021 Apr 5]. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Budapest, Debrecen, Pécs, and Szeged: University of Pecs (Hungary). 2020 Oct 23. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04600999.

Rattanaumpawan P, Jirajariyavej S, Lerdlamyong K, Palavutitotai N, Saiyarin J. Real-world experience with favipiravir for treatment of COVID-19 in Thailand: Results from a multi-center observational study. medRxiv [Preprint] posted 13 July 2020.

Favié LM, Murk JL, Meijer A, Nijstad AL, van Maarseveen EM, Sikma MA. Pharmacokinetics of favipiravir during continuous venovenous hemofiltration in a critically ill patient with influenza. Antivir Ther. 2018;23(5):457-61.

Hirai D, Yamashita D, Seta K. Favipiravir for COVID-19 in a patient on hemodialysis. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):153-4.

Koshi E, Saito S, Okazaki M, Toyama Y, Ishimoto T, Kosugi T, et al. Efficacy of favipiravir for an end stage renal disease patient on maintenance hemodialysis infected with novel coronavirus disease 2019. CEN Case Rep. 2021;10(1):126-31.

Li L, Wang X, Wang R, Hu Y, Jiang S, Lu X. Antiviral agent therapy optimization in special populations of COVID-19 patients. Drug Des Devel Ther. 2020;14:3001-13.

Marra F, Smolders EJ, El-Sherif O, Boyle A, Davidson K, Sommerville AJ, et al. Recommendations for dosing of repurposed COVID-19 medications in patients with renal and hepatic impairment. Drugs R D. 2021;21(1):9-27.

Takahashi H, Iwasaki Y, Watanabe T, Ichinose N, Okada Y, Oiwa A, et al. Case studies of SARS-CoV-2 treated with favipiravir among patients in critical or severe condition. Int J Infect Dis. 2020;100:283-5.

Kaur RJ, Charan J, Dutta S, Sharma P, Bhardwaj P, Sharma P, et al. Favipiravir use in COVID-19: Analysis of suspected adverse drug events reported in the WHO database. Infect Drug Resist. 2020;13:4427-38.

Liverpool COVID-19 guidelines. [Internet]. [cited 2020 Dec 29]. Available from: www.covid19-druginteractions.org/checker.

Cai Q, Yang M, Liu D, Chen J, Shu D, Xia J, et al. Experimental treatment with favipiravir for COVID-19: an open-label control study. Engineering (Beijing). 2020;6(10):1192-8.

Chen C, Zhang Y, Huang J, Yin P, Cheng Z, Wu J, et al. Favipiravir versus arbidol for COVID-19: a randomized clinical trial. medRxiv [Preprint] posted 15 April 2020.

Doi Y, Hibino M, Hase R, Yamamoto M, Kasamatsu Y, Hirose M, et al. A prospective, randomized, open-label trial of early versus late favipiravir therapy in hospitalized patients with COVID-19. Antimicrob Agents Chemother. 2020;64(12):e01897-20.

Ivashchenko AA, Dmitriev KA, Vostokova NV, Azarova VN, Blinow AA, Egorova AN, et al. AVIFAVIR for treatment of patients with moderate COVID-19: Interim results of a phase II/III multicenter randomized clinical trial. Clin Infect Dis. 2020 Aug 9:ciaa1176.

Khamis F, Al Naabi H, Al Lawati A, Ambusaidi Z, Al Sharji M, Al Barwani U, et al. Randomized controlled open label trial on the use of favipiravir combined with inhaled interferon beta-1b in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19 pneumonia. Int J Infect Dis. 2021;102:538-43.

Udwadia ZF, Singh P, Barkate H, Patil S, Rangwala S, Pendse A, et al. Efficacy and safety of favipiravir, an oral RNA-dependent RNA polymerase inhibitor, in mild-to-moderate COVID-19: a randomized, comparative, open-label, multicenter, phase 3 clinical trial. Int J Infect Dis. 2021;103:62-71.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-08-2021

ฉบับ

บท

การศึกษาต่อเนื่อง