การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

ผู้แต่ง

  • จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ดวงใจ จันทร์ต้น ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นันทวรรณ จินากุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความคงสภาพ, ยาเตรียมเฉพาะคราว, ซิลเดนาฟิล, ยาน้ำแขวนตะกอน, ผลิตภัณฑ์ยาสามัญ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ซิลเดนาฟิลใช้รักษาภาวะความดันของหลอดเลือดแดงปอดสูงในผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนจำหน่ายในประเทศไทย
วัตถุประสงค์: พัฒนาตำรับยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนและศึกษาความคงสภาพของตำรับ
วิธีวิจัย: เตรียมยาน้ำแขวนตะกอนซิลเดนาฟิลความเข้มข้น 2.5 mg/mL ด้วยน้ำกระสายยา 4 สูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเพียง syrup ความเข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ผสมกับ sodium benzoate ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (ตำรับ 1) ขณะที่กลุ่มสองมีส่วนผสมของ CMC mucilage ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร, syrup ความเข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และน้ำในอัตราส่วนต่างๆ (ตำรับ 2-4) และเติม sodium benzoate ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร บรรจุยาในขวดสีชา และเก็บที่ 2-8 และ 30±2 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75±5 นาน 120 วัน
ผลการวิจัย: หลังเตรียมยาเสร็จ พบว่ายาน้ำแขวนตะกอนทุกตำรับมีสีฟ้าอ่อน การกระจายของตะกอนสม่ำเสมอ ค่า pH อยู่ในช่วง 4.8-5.6 เมื่อเก็บยาไว้ที่ 2 สภาวะ นาน 120 วัน ตำรับ 2 และ 3 มีลักษณะภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงและมีการกระจายของตะกอนสม่ำเสมอหลังกลับขวด ค่า pH และจำนวนครั้งในการกลับขวดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และมีปริมาณยาคงเหลือในตำรับมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตามพบว่าสูตรตำรับ 3 มีลักษณะทางกายภาพที่ดีกว่า จึงนำไปทดสอบความคงสภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าไม่พบโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์และรา และ Escherichia coli
สรุปผล: ยาน้ำแขวนตะกอนซิลเดนาฟิลที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่ใช้ส่วนผสมของ CMC mucilage ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และ syrup ความเข้มข้นร้อยละ 80 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (1:1) มีความคงสภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาที่ดีเมื่อเก็บไว้ที่ 2-8 และ 30±2 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75±5 นาน 120 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย, ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชการ)

จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์, ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชการ)

มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

ดวงใจ จันทร์ต้น, ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.

นันทวรรณ จินากุล, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.

References

Gallié N, Ghofrani HA, Torbicki A, Barst RJ, Rubin LJ, Badesch D, et al. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2005;353(20):2148-57.

Durongpisitkul K, Pornrattanarungsi S, Panjasamanvong P, Chungsomprasong P. Efficacy and safety of high dose generic sildenafil in Thai patients with pulmonary arterial hypertension. J Med Assoc Thai. 2011;94(4):421-6.

Nahata MC, Morosco RS, Brady MT. Extemporaneous sildenafil citrate oral suspensions for the treatment of pulmonary hypertension in children. Am J Health Syst Pharm. 2006;63(3):254-7.

Sae Yoon A, Sawatdee S, Woradechakul C, Chee KS, Atipairin A. Physicochemical and microbiological stability of the extemporaneous sildenafil citrate oral suspension. Sci Pharm. 2015;83(4):659-70.

The International Conference on Harmonisation (ICH) Committee. ICH Harmonised Tripartite Guideline, Guidance for Industry Q1A(R2) Stability testing of new drug substances and products [Internet]. Geneva: ICH; updated 2003 February 6; [cited 2018 Dec 1]. Available from: https://database.ich.org/sites/default/files/Q1A%28R2%29%20Guideline.pdf.

The United States Pharmacopeial Convention Inc. The United States Pharmacopeia and the National Formulary (USP 41-NF 36). Maryland: The United States Pharmacopoeial Convention; 2017. 8228 p.

The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. The British Pharmacopoeia Commission. The British Pharmacopoeia 2018. London: The Stationery Office; 2017. 6576 p.

The International Conference on Harmonisation (ICH) Committee. ICH Harmonised Tripartite Guideline, Guidance for Industry Q2(R1) Validation of analytical procedures: Text and methodology [Internet]. Geneva: ICH; updated 2005 November; [cited 2018 Dec 1]. Available from: https://database.ich.org/sites/default/files/Q2_R1__Guideline.pdf.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). REVATIO (sildenafil) label [Internet]. Maryland: U.S. FDA; updated 2018 October 10; [cited 2018 Dec 1]. Available from: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021845s011,022473s004,0203109s002lbl.pdf.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). FDA drug safety communication: FDA recommends against use of Revatio (sildenafil) in children with pulmonary hypertension [Internet]. Maryland: U.S. FDA; updated 2017 December 15; [cited 2018 Dec 1]. Available from: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm317123.htm.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). FDA drug safety communication: FDA clarifies warning about pediatric use of Revatio (sildenafil) for pulmonary arterial hypertension [Internet]. Maryland: U.S. FDA; updated 2016 January 1; [cited 2018 Dec 1]. Available from: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm390876.htm.

European Medicines Agency (EMA). Assessment report for Revatio. International non-proprietary name: sildenafil. Procedure No. EMEA/H/C/000638/II/0028 [Internet]. London: EMA; updated 2011; [cited 2018 Dec 1]. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000638/WC500107804.pdf.

The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King. Thai guideline for diagnosis and treatment of pulmonary hypertension 2013. 2nd ed. Bangkok: Colour Harmony Co. Ltd.; 2013. 75 p.

The Paediatric Formulary Committee. British National Formulary for Children (BNFC) 2011–2012. London: The British Medical Association, the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, the Royal College of Paediatrics and Child Health, and the Neonatal and Paediatric Pharmacists Group; 2011. 844 p.

The United States Pharmacopeial Convention Inc. The United States Pharmacopeia and the National Formulary (USP 39-NF 34). Sildenafil compounded oral suspension. Maryland: The United States Pharmacopoeial Convention; 2016. 8228 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2021