พิษวิทยาของเอธิลแอลกอฮอล์และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ผู้แต่ง

  • ธนกร ศิริสมุทร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

เอธิลแอลกอฮอล์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์, ความเป็นพิษ

บทคัดย่อ

แอลกอฮอล์เป็นสารเคมีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งใช้เป็นตัวทำละลาย สารฆ่าเชื้อ และบางชนิดสามารถนำมาบริโภคได้ คือ เอธิลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ที่สำคัญ 2 ชนิดคือเอธิลแอลกอฮอล์และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ นอกจากใช้ประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดความเป็นพิษได้ แต่มีความเป็นพิษแตกต่างกัน เอธิลแอลกอฮอล์ถูกเปลี่ยนแปลงจนได้เมแทบอไลต์สุดท้ายเป็นอะซีเตท ขณะที่ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนแปลงจนได้เมแทบอไลต์สุดท้ายเป็นอะซีโตน ความเป็นพิษจากแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกดระบบประสาทส่วนกลาง การกดการหายใจ และอาจถึงแก่ชีวิตได้หากมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นจำนวนมาก การรักษาความเป็นพิษจากแอลกอฮอล์
ในปัจจุบันจะเป็นการรักษาตามอาการ การเฝ้าระวังการกดการหายใจและระบบประสาทที่มากเกิน การติดตามและรักษาอาการแทรกซ้อน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนกร ศิริสมุทร, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา)

References

McDonnell G, Russell D. Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance. Clin Microbiol Rev. 1999;12: 147-79.

Yoo JH. Review of disinfection and sterilization – Back to the basics. Infect Chemother. 2018;50:101-9.

Turner P, Saeed B, Kelsey MC. Dermal absorption of isopropyl alcohol from a commercial hand rub: implications for its use in hand decontamination. J Hosp Infect. 2004;56:287-90.

Kramer A, Below H, Bieber N, Kampf G, Toma CD, Huebner NO, et al. Quantity of ethanol absorption after excessive hand disinfection using three commercially available hand rubs is minimal and below toxic levels for humans. BMC Infect Dis. 2007;7:117. https://doi.org/10.1186/1471-2334-7-117.

Matteucci MJ. Chapter 89. Isopropyl Alcohol. In: Olson KR, eds. Poisoning & drug overdose, [Internet]. [cited 2021 March 9]. 6e. McGraw-Hill; Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=391&sectionid=42069903.

Clinical key. Drug monograph ethanol [Internet]. [cited 2021 March 9]. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/drugmonograph/6-s2.0-233.

Mofenson HC, Caraccio TR, McGuigan M, Greensher J. Medical toxicology. In: Kellerman RD, Rakel DP. eds. CONN’s current therapy 2020. PA: Elsevier;2020. P.1281-334.

IBM Micromedex® POISINDEX®: (Ethanol). In: IBM Micromedex® POISINDEX® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. [cited: 2020 April 30]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/.

IBM Micromedex® HAZARDTEXT®: (Ethanol). In: IBM Micromedex® HAZARDTEXT® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. [cited: 2020 june 8]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com

Material safety data sheet isopropyl alcohol 70% in water [Internet]. [cited 2020 April 30]. Available from: https://fscimage.fishersci.com/msds/89530.htm.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol alert [Internet]. [cited 2020 April 30]. Available from: https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa72/aa72.htm.

Soghoian S, Díaz-Alcalá JE. Disulfiram toxicity clinical presentation [Internet]. Medscape; [cite 2020 April 30]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/814525-clinical.

IBM Micromedex® POISINDEX®: (Isopropyl Alcohol). In: IBM Micromedex® POISINDEX® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colo–rado, USA. [cited: 2020 April 30]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2021