การปรับขนาดยารักษาโรคติดเชื้อ coronavirus disease 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและได้รับการบำบัดทดแทนไต

ผู้แต่ง

  • ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • วีรชัย ไชยจามร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

COVID-19, ผู้ป่วยโรคไต, การปรับขนาดยา, การบำบัดทดแทนไต

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 มีโอกาสเกิดความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงมีภาวะการทำงานของไตที่ลดลง ดังนั้น การใช้ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ COVID-19 อาจจำเป็นต้องพิจารณาการทำงานของไตร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ รายงานกรณีศึกษา การศึกษาทางคลินิก รวมถึงข้อมูลทางคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และพิจารณากำหนดขนาดยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต และการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล PubMed ของยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 พบว่า ยังไม่มีคำแนะนำมาตรฐานในเรื่องการปรับขนาดยากลุ่มนี้ให้เหมาะสมกับการทำงานของไตในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องจำนวนการศึกษาของยาต้านไวรัสกลุ่มนี้ที่ยังมีไม่มากนัก บทความนี้จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการปรับขนาดยาและวิธีการบริหารยา 4 ชนิดให้เหมาะสมในทางคลินิก ได้แก่ favipiravir, remdesivir, lopinavir/ritonavir และ dexamethasone โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาการติดเชื้อ COVID-19

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธนิยา เจริญเสรีรัตน์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบำบัด)

 

วีรชัย ไชยจามร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภ.บ., ว.ภ. (เภสัชบำบัด), FACP

 

References

Horie S, McNicholas B, Rezoagli E, Pham T, Curley G, McAuley D, et al. Emerging pharmacological therapies for ARDS: COVID-19 and beyond. Intensive Care Med. 2020;46(12):2265-83.

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564) [จุลสาร]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2564.

Li X, Ma X. Acute respiratory failure in COVID-19: Is it “typical” ARDS? Crit Care. 2020;24(1):198.

Ñamendys-Silva SA. ECMO for ARDS due to COVID-19. Heart Lung. 2020;49(4):348–9.

Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-9.

Silver SA, Beaubien-Souligny W, Shah PS, Harel S, Blum D, Kishibe T, et al. The prevalence of acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. Kidney Med. 2021;3(1):83-98.e1. doi: 10.1016/j.xkme.2020.11.008.

Yang X, Jin Y, Li R, Zhang Z, Sun R, Chen D. Prevalence and impact of acute renal impairment on COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2020;24(1):356.

Livornese LL, Slavin D, Gilbert B, Robbins P, Santoro J. Use of antibacterial agents in renal failure. Infect Dis Clin N Am. 2004;18:551-79.

Matzke GR, Frye RF. Drug therapy individualization for patients with renal insufficiency. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, editors. Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach, 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 833-44.

Heintz BH, Matzke GR, Dager WE. Antimicrobial dosing concepts and recommendations for critically ill adult patients receiving continuous renal replacement therapy or intermittent hemodialysis. Pharmacotherapy. 2009;29:562-77.

Matzke GR, Comstock TJ. Influence of renal function and dialysis on drug disposition. In: Burton ME, Shaw LM, Schentag JJ, Evans WE, editors. Applied pharmacokinetics and pharmacodynamics. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 187–212.

Nolin TD. Altered nonrenal drug clearance in ESRD. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2008;17:555–9.

วีรชัย ไชยจามร. เภสัชบำบัดในภาวะไตผิดปรกติ. กรุงเทพฯ: ประชาชน; 2561.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney inter Suppl. 2012;2:1–138.

Legrand M, Darmon M, Joannidis M, Payen D. Management of renal replacement therapy in ICU patients: An international survey. Intensive Care Med. 2013;39(1):101-8.

Chaijamorn W, Rungkitwattanakul D, Nuchtavorn N, Charoensareerat T, Pattharachayakul S, Sirikun W, et al. Antiviral dosing modification for Coronavirus disease 2019-infected patients receiving extracorporeal therapy. Crit Care Explor. 2020;2(10):e0242. doi: 10.1097/CCE.0000000000000242

Marra F, Smolders EJ, El-Sherif O, Boyle A, Davidson K, Sommerville AJ, et al. Recommendations for dosing of repurposed COVID-19 medications in patients with renal and hepatic impairment. Drugs R D. 2021;21(1):9–27.

Avigan [internet]. Report on the deliberation results and Review Report. Pharmaceutical and Medical devices agency. 2014 [cited 2021 April 20]. Available from https://www.pmda.go.jp/files/000210319.pdf

Nguyen TH, Guedj J, Anglaret X, Laouénan C, Madelain V, Taburet AM, et al. Favipiravir pharmacokinetics in Ebola-infected patients of the JIKI trial reveals concentrations lower than targeted. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11(2):e0005389. doi: 10.1371/journal.pntd.0005389.

Koshi E, Saito S, Okazaki M, Toyama Y, Ishimoto T, Kosugi T, et al. Efficacy of favipiravir for an end stage renal disease patient on maintenance hemodialysis infected with novel coronavirus disease 2019. CEN Case Rep. 2021;10(1):126-31.

Hirai D, Yamashita D, Seta K. Favipiravir for COVID-19 in a patient on hemodialysis. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):153-4.

Favié LM, Murk JL, Meijer A, Nijstad AL, van Maarseveen EM, Sikma MA. Pharmacokinetics of favipiravir during continuous venovenous haemofiltration in a critically ill patient with influenza. Antivir Ther. 2018;23(5):457-61.

กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). การปรับขนาดยา favipiravir ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต [จุลสาร]. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย); 2564.

VEKLURY® (remdesivir) [package insert]. Foster City, CA: Gilead Sciences, Inc.; 2020.

Lê MP, Le Hingrat Q, Jaquet P, Wicky PH, Bunel V, Massias L, et al. Removal of remdesivir's metabolite GS-441524 by hemodialysis in a double lung transplant recipient with COVID-19. Antimicrob Agents Chemother. 2020;64(11):e01521-20. doi: 10.1128/AAC.01521-20

Lexicomp. (n.d.). Remdesivir: Drug information. UpToDate. [cited 2021 April 20]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/remdesivir-drug-information

Adamsick ML, Gandhi RG, Bidell MR, Elshaboury RH, Bhattacharyya RP, Kim AY, et al. Remdesivir in patients with acute or chronic kidney disease and COVID-19. J Am Soc Nephrol. 2020;31(7):1384-6.

Background review for cyclodextrins used as excipients [internet]. London: European Medicines Agency; 2014 [cited 2021 April 20]. Available from https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/background-review-cyclodextrins-used-excipients-context-revision-guideline-excipients-label-package_en.pdf

Fact sheet for healthcare providers emergency use authorization (EUA) of remdesivir [internet]. USA: The U.S. Food and Drug Administration (FDA); 2020 [cited 2021 April 20]. Available from https://www.nursingworld.org/~49e5d3/globalassets/covid19/remdessivir-fact-sheet-health-care-providers.pdf

Ackley TW, McManus D, Topal JE, Cicali B, Shah SA. A valid warning or clinical lore: An evaluation of safety outcomes of remdesivir in patients with impaired renal function from a multicenter matched cohort. Antimicrob Agents Chemother. 2021;65(2):e02290-20. doi: 10.1128/AAC.02290-20.

Estiverne C, Strohbehn IA, Mithani Z, Hirsch JS, Wanchoo R, Goyal PG, et al. Remdesivir in patients with estimated GFR <30 ml/min per 1.73 m2 or on renal replacement therapy. Kidney Int Rep. 2021;6(3):835-8.

Pettit NN, Pisano J, Nguyen CT, Lew AK, Hazra A, Sherer R, et al. Remdesivir use in the setting of severe renal impairment: A theoretical concern or real risk? Clin Infect Dis. 2021;73(11):e3990-e3995. doi: 10.1093/cid/ciaa1851.

Thakare S, Gandhi C, Modi T, Bose S, Deb S, Saxena N, et al. Safety of remdesivir in patients with acute kidney injury or CKD. Kidney Int Rep. 2021;6(1):206-10.

Davis MR, Pham CU, Cies JJ. Remdesivir and GS-441524 plasma concentrations in patients with end-stage renal disease on haemodialysis. J Antimicrob Chemother. 2021;76:822-5.

Sörgel F, Malin JJ, Hagmann H, Kinzig M, Bilal M, Eichenauer DA, et al. Pharmacokinetics of remdesivir in a COVID-19 patient with end-stage renal disease on intermittent haemodialysis. J Antimicrob Chemother. 2021;76(3):825-7.

Gevers S, Welink J, van Nieuwkoop C. Remdesivir in COVID-19 patients with impaired renal function. J Am Soc Nephrol. 2021;32:518-9.

กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). การปรับขนาดยา remdesivir ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. [จุลสาร]. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย); 2564.

Lexicomp. (n.d.). Lopinavir/ritonavir: Drug information. UpToDate. [cited 2021 April 20]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/lopinavir-and-ritonavir-drug-information

Gupta SK, Rosenkranz SL, Cramer YS, Koletar SL, Szczech LA, Amorosa V, et al. The pharmacokinetics and pharmacogenomics of efavirenz and lopinavir/ritonavir in HIV-infected persons requiring hemodialysis. AIDS. 2008;22(15):1919–27.

Binois Y, Hachad H, Salem JE, Charpentier J, Lebrun-Vignes B, Pène F, et al. Acute kidney injury associated with lopinavir/ritonavir combined therapy in patients with COVID-19. Kidney Int Rep. 2020;5(10):1787-90.

Lexicomp. (n.d.). Dexamethasone: Drug information. UpToDate. [cited 2021 April 20]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/dexamethasone-systemic-drug-information

Krieter DH, Devine E, Wanner C, Storr M, Krause B, Lemke HD. Clearance of drugs for multiple myeloma therapy during in vitro high-cutoff hemodialysis. Artif Organs. 2014;38(10):888-93.

Honoré PM, Jacobs R, De Waele E, De Regt J, Rose T, Van Gorp V, et al. What do we know about steroids metabolism and ‘PK/PD approach’ in AKI and CKD especially while on RRT–current status in 2014. Blood Purif. 2014;38(2):154–7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021

ฉบับ

บท

การศึกษาต่อเนื่อง