วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผู้แต่ง

  • สรรัตน์ ทำแก้ว ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

คำสำคัญ:

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การป้องกันการติดเชื้อไวรัส

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์เลือดได้บ่อยครั้ง อีกทั้งการได้รับเลือดยังเป็นช่องทางหนึ่งของการติดต่อของเชื้อไวรัสมาสู่ผู้ป่วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตามแนวทางของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งปัญหาหนึ่งของการได้รับวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือ มีการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่ต่ำ หรือมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงต่ำกว่า 10 mIU/mL เมื่อเวลาผ่านไป เป็นเหตุผลให้ต้องมีการตรวจติดตามระดับภูมิคุ้มกันอย่างใกล้ชิด และอาจมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำในผู้ป่วยที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน โดยอาจจะมีวิธีฉีดและขนาดของวัคซีนที่ใช้แตกต่างออกไปจากบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ที่ปริมาณของวัคซีนผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าเดิมขาดคราว การเปลี่ยนไปฉีดวัคซีนผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าอื่นให้แก่ผู้ป่วย ยังอาจมีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้ ดังนั้น กำหนดระยะการตรวจติดตามภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม และการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้ได้การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะช่วยให้บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สรรัตน์ ทำแก้ว, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ภ.บ.

References

Caligiuri P, Cerruti R, Icardi G, Bruzzone B. Overview of hepatitis B virus mutations and their implications in the management of infection. World J Gastroenterol. 2016;22(1):145-54.

Ayub MA, Bacci MR, Fonseca FL, Chehter EZ. Hemodialysis and hepatitis B vaccination: a- challenge to physicians. Int J Gen Med. 2014;7:109-14.

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49.

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) กรมควบคุมโรค. แผนงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2562-2564 [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2564]. สืบค้นจาก: http://www.oic.go.th/ fileweb/cabinfocenter28/drawer068/general/data0000/00000275.pdf

Pipili CL, Papatheodoridis GV, Cholongitas EC. Treatment of hepatitis B in patients with chronic kidney disease. Kidney Int. 2013;84(5):880-5.

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย. แนวทางการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์; 2558.

Thailand renal replacement therapy report 2016-2019. [Internet]. [cited 2021 Jun 19]. Available from: https://www.nephrothai.org/wp-content/uploads/2021/01/1.TRT-Annual-report-2016-2019.pdf

Garthwaite E, Reddy V, Douthwaite S, Lines S, Tyerman K, Eccles J. Clinical practice guideline management of blood borne viruses within the hemodialysis unit. BMC Nephrology. 2019;20(1):388.

สกานต์ บุนนาค. Viral infection control in dialysis. ใน: พงศธร คชเสนี, ขจร ตีรณธนากุล, ทวี ชาญชัยรุจิรา, ธนันดา ตระการวนิช, ทวีพงษ์ ปาจรีย์, เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, บรรณธิการ. Essentials in Hemodialysis. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด; 2563. หน้า 365-84.

Centers for disease control and prevention (CDC). Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR. 2001;50:19-23.

Advisory committee on immunization practices (ACIP). Guidelines for vaccinating dialysis patients and patients with chronic kidney disease. [Internet]. 2012. [cited 2021 Jun 19]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/downloads/dialysis-guide-2012.pdf

Kidney disease improving global outcomes work group (KDIGO). Chapter 4: other complications of CKD: CVD, medication dosage, patient safety, infections, hospitalizations, and caveats for investigating complications of CKD. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):91-111.

Euvax [pakage insert]. LG Chem, Korea; 2018.

Heber-biovax HB [package insert]. Centro De Ingenleria Genetica Biotecnologia, Cuba; 2002.

Hepatitis B [package insert]. Serum Institute of India pvt. Ltd., Pune, India; 2013.

Chanchairujira T, Chantaphakul N, Thanwandee T, Ong-Ajyooth. Efficacy of intradermal hepatitis B vaccination compared to intramuscular vaccination in hemodialysis patients.

J Med Assoc Thai. 2006;89(2):33-40.

Centers for disease control and prevention (CDC). Immunization management issues. MMWR. 2005;54(16):27-30.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2022