พิษวิทยาของเฮพาริน

ผู้แต่ง

  • พรชนก มนแก้ว ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

คำสำคัญ:

พิษวิทยา, เฮพาริน, เกินขนาด, เลือดออก, โปรตามีน

บทคัดย่อ

เฮพารินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีใช้มายาวนานทางการแพทย์ เป็นสารจำพวก glycosaminoglycan ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ และมีประจุลบ ทำให้ไม่สามารถดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้ จึงต้องบริหารยาในรูปแบบฉีด กลไกการออกฤทธิ์ คือ การเข้าจับกับ antithrombin III (ATIII) และไปมีผลยับยั้งการทำงานของ clotting factor จึงเกิดกระบวนการยับยั้งการสร้างลิ่มเลือด ผลข้างเคียงที่สำคัญของ heparin คือการเกิดภาวะเลือดออก การได้รับเฮพารินเกินขนาดมีอัตราการเสียชีวิตต่ำ อย่างไรก็ตามหากเกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดออกและติดตามค่า activated partial thromboplastin time อย่างเหมาะสม ร่วมกับหยุดเฮพาริน จากนั้นให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับยาต้านพิษโดยเฉพาะรายที่มีภาวะเลือดออกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยาต้านพิษที่ใช้คือ protamine ซึ่งต้องมีการคำนวณขนาดยาให้เหมาะสม โดยคำนึงถึง เฮพารินที่ผู้ป่วยได้รับและยังอยู่ในกระแสเลือด ร่วมกับติดตามภาวะความดันโลหิตต่ำและปฏิกิริยาการแพ้ระหว่างที่ได้รับ protamine อย่างใกล้ชิด

Author Biography

พรชนก มนแก้ว , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ภ.บ.

References

Lee MS, Kong J. Heparin: physiology, pharmacology, and clinical application. Rev Cardiovasc Med. 2015;16(3):189-99. doi: 10.3909/ricm0778.

Chen BC, Su MK. Antithrombotics. In: Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, Goldfrank LR, Hoffman RS, editors. Goldfrank's toxicologic emergencies. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2019. p.883-91.

MerativeTM Micromedex® POISINDEX®. Heparin. In: MerativeTM Micromedex® POISINDEX® [electronic version]. Ann Arbor, Michigan, USA: Merative US L.P.; 2022 [cited 2022 Nov 2]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com

LEO Pharma A/S. Heparin LEO® [package insert]. Denmark: LEO Pharma A/S; 2016.

ชัชวาล ศรีสวัสดิ์. บทที่ 5 การห้ามเลือด. ใน: วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร, ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์, นีโลบล เนื่องตัน, ภัทรบุตร มาศรัตน์, สมทรง เลขะกุล, บรรณาธิการ. E-book ชีวเคมีของเลือด [อินเทอร์เน็ต]. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2562 [สืบค้นเมื่อ 1 พ.ย. 2565]: 77-94. สืบค้นจาก: https://www.si.mahidol.ac.th/department/biochemistry/home/MD/Lecture/Biochemistry_of_blood.pdf

คัมภีร์พร บุญหล่อ. บทที่ 14 ยาที่ใช้รักษาความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด. ใน: วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร, บรรณาธิการ. เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา; 2562. หน้า 287-312.

วิระพล ภิมาลย์. ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2560 [สืบค้นเมื่อ 30 ต.ค. 2565]. สืบค้นจาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=334

Levy JH, Connors JM. Heparin resistance - clinical perspectives and management strategies. N Engl J Med. 2021;385(9):826-32. doi: 10.1056/NEJMra2104091.

Hirsh J, Anand SS, Halperin JL, Fuster V. Guide to anticoagulant therapy: heparin: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001;103(24):2994-3018. doi: 10.1161/01.cir.103.24.2994.

Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM. Parenteral anticoagulants: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e24S-43S. doi: 10.1378/chest.11-2291.

MerativeTM Micromedex® DRUGDEX®. Heparin. In: MerativeTM Micromedex® DRUGDEX® [electronic version]. Ann Arbor, Michigan, USA: Merative US L.P.; [cited 2023 Sep 8]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com

Smollin C. Heparins. In: Olson KR, Smollin CG, editors. Poisoning & drug overdose. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022. p. 255-7.

Tahir R. A review of unfractionated heparin and its monitoring. US Pharm [Internet]. 2007 [cited 2023 Sep 8];32(7):HS-26-36. Available from: https://www.uspharmacist.com/article/a-review-of-unfractionated-heparin-and-its-monitoring

Howland MA. Antidotes in depth: protamine. In: Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, Goldfrank LR, Hoffman RS, editors. Goldfrank's toxicologic emergencies. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2019. p.919-21.

Zarate MR. Protamine. In: Olson KR, Smollin CG, editors. Poisoning & drug overdose. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022. p. 585-6.

LEO Pharma A/S. Protamine sulphate LEO® [package insert]. Denmark: LEO Pharma A/S; 2016.

Uptodate®. Protamine sulfate: pediatric drug information. In: Uptodate® [electronic version]. Waltham, Massachusetts: UpToDate Inc.; 2022 [cited 2022 Dec 15]. Available from: https://www.uptodate.com/

จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ. Antibiotic lock therapy [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2563 [สืบค้นเมื่อ 15 พ.ย. 2565]. สืบค้นจาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=850

ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา. การตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Hemostatic testing). ใน: ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, วรผกา มโนสร้อย, กิตติ เทียนขาว, ปกป้อง พิริยคุณธร, บรรณาธิการ. Handbook of clinical interpretation of diagnostic tests. เชียงใหม่: ทริค ธิงค์; 2565. หน้า 83-6.

Arimura J, Poole RL, Jeng M, Rhine W, Sharek P. Neonatal heparin overdose-a multidisciplinary team approach to medication error prevention. J Pediatr Pharmacol Ther. 2008;13(2):96-8. doi: 10.5863/1551-6776-13.2.96.

Institute for Safe Medication Practices. Latest heparin fatality speaks loudly-what have you done to stop the bleeding? [Internet]. Plymouth Meeting, PA: Institute for Safe Medication Practices (ISMP); 2010 [cited 2022 Dec 20]. Available from: https://www.ismp.org/resources/latest-heparin-fatality-speaks-loudly-what-have-you-done-stop-bleeding

Uptodate®. Heparin (unfractionated): pediatric drug information. In: Uptodate® [electronic version]. Waltham, Massachusetts: UpToDate Inc.; 2023 [cited 2023 Sep 8]. Available from: https://www.uptodate.com/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2023