Inclisiran: ยาลดไขมันตัวแรกในกลุ่ม small interfering RNA (siRNA) ที่ใช้ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง

ผู้แต่ง

  • อาวิกา อายุมั่น ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ธัญญรัตน์ เกียรติธารีธนา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พิชชาภา แก้วกัน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำสำคัญ:

คอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล, อินเตอร์เฟียริ่ง อาร์เอ็นเอขนาดเล็ก, inclisiran

บทคัดย่อ

Inclisiran เป็นอินเตอร์เฟียริงอาร์เอ็นเอที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ proprotein convertase subtilisin kexin type 9 ใช้ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล ในกระแสเลือด ใช้ในผู้ป่วย familial hypercholesterolemia หรือ ผู้ป่วย atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) โดยมีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คือ (1) ใช้เสริมร่วมกับการใช้ยาลดไขมันกลุ่มสะแตติน เมื่อใช้สะแตติน ขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยทนได้แต่ยังไม่สามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลได้ตามเป้าหมาย และ (2) ใช้เป็นการรักษาเดี่ยวในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่มสะแตตินหรือมีข้อห้ามใช้ยากลุ่มสะแตติน จากข้อมูลการศึกษาทางคลินิก พบว่า inclisiran มีประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง นอกจากนี้ยามีคุณสมบัติในการรักษาระดับของคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลที่ลดลงได้นานจึงมีการแนะนำให้ฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ทุก 6 เดือนได้ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกินยามีคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลลดลงตามเป้าหมายและสามารถป้องกัน ASCVD ได้ inclisiran จึงเป็นยาอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับไขมันในกระแสเลือด อย่างไรก็ตามเนื่องจากอินคลิเซอแรนเป็นยาที่มีราคาแพง การพิจารณาเลือกใช้ยาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาว รวมถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความจำเป็นร่วมด้วย

Author Biographies

อาวิกา อายุมั่น , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภ.บ., ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน)

ธัญญรัตน์ เกียรติธารีธนา, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภบ. (บริบาลเภสัชกรรม)

พิชชาภา แก้วกัน, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), บธ.ม

References

พิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล, สมยศ ศรีจารนัย, ลือจรรยา ธนภควัต. การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้นเมื่อ 5 เม.ย. 2566];12(1):1-11. สืบค้นจาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RDHSJ/article/view/254867

ธีระพงษ์ ศรีศิลป์. การใช้ยาสเตตินเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม; 2562 [สืบค้นเมื่อ 5 เม.ย. 2566]. สืบค้นจาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=718

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/ AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines. J Am Coll Cardiol. 2019;73(24):e285–350. doi: 10.1016/j.jacc.2018.11.003.

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559 [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: สมาคมโรคหลอดเลือดแดง; 2560 [สืบค้นเมื่อ 5 เม.ย. 2566]. สืบค้นจาก: https://www2.si.mahidol.ac.th/km/cop/clinical/rdu/rduguideline/20866/

Soffer D, Stoekenbroek R, Plakogiannis R. Small interfering ribonucleic acid for cholesterol lowering - inclisiran: inclisiran for cholesterol lowering. J Clin Lipidol. 2022;16(5):574–82. doi: 10.1016/j.jacl.2022.06.009.

Khvorova A. Oligonucleotide therapeutics - a new class of cholesterol-lowering drugs. N Engl J Med. 2017;376(1):4-7. doi: 10.1056/NEJMp1614154.

Ebenezer O, Comoglio P, Wong GK, Tuszynski JA. Development of novel siRNA therapeutics: a review with a focus on inclisiran for the treatment of hypercholesterolemia. Int J Mol Sci. 2023;24(4):4019. doi: 10.3390/ijms24044019.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Leqvio 284 mg solution for injection in pre filled syringe [Internet]. Leatherhead: Electronic medicines compendium (emc), Datapharm Ltd. 2022 [cited 2023 Apr 20] Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/12039/smpc#gref

Wołowiec Ł, Osiak J, Wołowiec A, Wijata A, Grześk E, Kozakiewicz M, et al. Inclisiran-safety and effectiveness of small interfering RNA in inhibition of PCSK-9. Pharmaceutics. 2023;15(2):323. doi: 10.3390/pharmaceutics15020323.

Novartis Pharmaceuticals. Sybrava® [Package insert]. Bangkok (Thailand): Novartis (Thailand) Ltd.; 2020.

Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, Kallend D, Dufour R, Karakas M, et al. Inclisiran in patients at high cardiovascular risk with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2017;376(15):1430–40. doi: 10.1056/NEJMoa1615758.

Raal FJ, Kallend D, Ray KK, Turner T, Koenig W, Wright RS, et al. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;382(16):1520–30. doi: 10.1056/NEJMoa1913805.

Ray KK, Wright RS, Kallend D, Koenig W, Leiter LA, Raal FJ, et al. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507–19. doi: 10.1056/NEJMoa1912387.

Ray KK, Troquay RPT, Visseren FLJ, Leiter LA, Scott Wright R, Vikarunnessa S, et al. Long-term efficacy and safety of inclisiran in patients with high cardiovascular risk and elevated LDL cholesterol (ORION-3): results from the 4-year open-label extension of the ORION-1 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023;11(2):109–19. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00353-9.

Wright RS, Ray KK, Raal FJ, Kallend DG, Jaros M, Koenig W, et al. Pooled patient-level analysis of inclisiran trials in patients with familial hypercholesterolemia or atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2021;77(9):1182–93. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058.

Virani SS, Newby LK, Arnold SV, Bittner V, Brewer LC, Demeter SH, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA guideline for the management of patients with chronic coronary disease: a report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on clinical practice guidelines. Circulation. 2023;148(9):e9-119. doi: 10.1161/CIR.0000000000001168.

Desai NR, Campbell C, Electricwala B, Petrou M, Trueman D, Woodcock F, et al. Cost effectiveness of inclisiran in atherosclerotic cardiovascular patients with elevated low-density lipoprotein cholesterol despite statin use: a threshold analysis. Am J Cardiovasc Drugs. 2022;22(5):545–56. doi: 10.1007/s40256-022-00534-9.

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ. คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2). การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2553 [สืบค้นเมื่อ 5 เม.ย. 2566] สืบค้นจาก: https://www.thaidrugwatch.org/download/articles/2554-08-02_tnf_reasonable_drug_use.pdf

Novartis Pharmaceuticals. Trial to assess the effect of long-term dosing of inclisiran in subjects with high CV risk and elevated LDL-C (ORION-8) [Internet]. Bethesda (MD): ClinicalTrials.gov; 2023 [cited 2023 Mar 24]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03814187

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2023