ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  • กรรณิการ์ ศรีสมทรง Chiang Mai University
  • ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

Objective: To study the effect of a self-management supporting program on foot care behavior among older persons with type 2 diabetes.
Design: Quasi experimental research.
Procedure: Purposive sampling was used to recruit participants from Thasala hospital and Noppitum hospital, Nakhon Si Thammarat province. Participants were assigned into the experimental and control groups; 22 persons in the experimental group and 26 persons in the control group. The experimental group attended the self-management supporting program for 6 weeks, while the control group did not participate in this self-management supporting program. The instruments used in this study consisted of self-management supporting program for foot care in the elderly, the self-management education manual, a videotape about foot care, videotape about foot exercise, and videotape about foot massage for older persons with type 2 diabetes, and the perceived self-efficacy questionnaire. Data collection tools consisted of the Demographic Data Recording Form and a Foot Care Behaviors Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test.
Results: Older people with type 2 diabetes who attended the self-management supporting program had significantly higher foot care behaviors than that of the group who did not participate in the self-management supporting program at level of p < 0.001, and after attending the self-management supporting program, older people with type 2 diabetes had significantly higher foot care behaviors than before attending the program at level of p < 0.001.
Recommendations: The results of this study indicate that the self-management support program can increase foot care behaviors among older people with type 2 diabetes who had category 1 at risk for developing foot ulcers.
Keywords: self-management supporting program for foot care; foot care behaviors; Older Persons with Type 2 Diabetes Mellitus

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กรรณิการ์ ศรีสมทรง, Chiang Mai University
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิขาการพยาบาลผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ที่ปรึกษาหลัก)

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ที่ปรึกษารอง)

References

1. Pataky Z, Vischer U. Diabetic foot disease in the
elderly. Diabet Med 2007; 1(33): 56-66.
2. Moakes H. An overview of foot ulceration in older
people with diabetes: diabetic complications can
result in foot ulcers that may become infected, so it
is vital that nurses know when to refer patients.
Nurs Older People 2012; 24(7): 9-14.
3. Institute of Medical Research and Technology
Assessment. Diabetes education for self-management.
2nd ed. Bangkok: The Agricultural Co-operative
Federation of Thailand; 2010. (In Thai)
4. Frykberg RG, Zgonis T, Armstrong DG, Driver VR,
Giurini JM, Kravitz SR, et al. Diabetic foot disorders:
a clinical practice guideline (2006 revision). J Foot
Ankle Surg 2006; 45(5): 1-66.
5. Boulton AJ, Vileikyte L, Ragnarson-Tennvall G,
Apelqvist J. The global burden of diabetic foot disease.Lancet 2005; 366(12): 1719-24.
6. Price P. The diabetic foot: quality of life. Clin Infect
Dis 2004; 39 (Suppl 2): 129-1
7. Adeyi A, Muzerengi S, Adeyi IG, Gupta I. Leg ulcers
in older people: a review of management leg ulcers
in older people: a review of management. Br. J.
Med. Pract 2009; 2(3); 21-28.
8. Dall T, Nikolov P, Hogan P. Economic costs of
diabetes in the US in 2002. Diabetes care 2003;
26(3): 917-2.
9. Vuorisalo S, Venermo M, Lepäntalo M. Treatment
of diabetic foot ulcers. J Cardiovasc Surg 2009;
50(3): 275-1.
10. Peters EJ, Lavery LA. Effectiveness of the diabetic
foot risk classifcation system of the international
working qroup on the diabetic foot. Diabetes care
2001; 24(8): 1442-47.
11. Calle-Pascual AL, Durán A, Benedı́ A, Calvo MI,
Charro A, Diaz JA, et al. A preventative foot care
programme for people with diabetes with different
stages of neuropathy. Diabetes Res Clin Pract 2002;
57(2): 111-7.
12. Ruangoj P, Masingboon K, Keeratiyutawong P.
Predictors of foot status among persons with diabetes
mellitus at police general hospital. Journal of Faculty
of Nursing Burapha University. 2010; 18(1): 68-83.
(In Thai)
13. Lorig K. Self-management of chronic illness: a model
for the future. Generations 1993; 17(3): 11-14.
14. Lorig KR, Holman HR. Self-management education:
history, defnition, outcomes, and mechanisms. Ann
behav med 2003; 26(1): 1-7.
15. Sae-Sia W, Maneewat K, Kurniawan T. Effect of a
self-managemennt support program on diabetic foot
care behaviors. Int J Res Nurs 2013; 4(1): 14-21.
16. Chayasiriphan K, Wachirawat W, Keeratiyutawong P.
Impact of self-management practice programe on
knowledge, self-management behaviour and HbA1c
level in insulin-dependent type-2 diabetes patiens.
Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1):
70-82. (In Thai)
17. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral
sciences. 2nd ed. Hilsdale (NJ): Lawrence Earlbaum
Associates; 1988.
18. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating
and assessing evidence for nursing practice. Lippincott
Williams & Wilkins; 2008.134
19. Himathongkham T, World Diabetes Foundation,
Foundation for the Development of Diabetes Care,
Theptarin Hospital. Foot care for people with diabetes.
[serial online]. 2012 [cited 2016 May 1]. Avilable
from:https://www.youtube.com/watch?v=whs
77l5JJws. (In Thai)
20. Prakamsri N, Raksasonthi CH, Choodoung J, Pranagklao
Hospital, Mahidol University. Foot exercise for people
with Diabetes. [serial online]. 2014 [cited 2016 May
1]. Avilable from: https://www.youtube.com/watch?
v=Sq3WMXOD Wxo&t=14s. (In Thai)
21. Abhaiphubeihr Hospital. Foot massage for elderly
with type 2 diabetes. [serial online]. 2013 [cited 2016
May1]. Avilable from: https://www.youtube.com/
watch?v=6Kww6Flqkvo#t=162&hd=1/. (In Thai)
22. Sutthilak CH. Effects of self-management supporting
program on self-management behaviors and serum
lipid level among elders with dyslipidemia. Nursing
Journal. 2012; 39(4), 110-3. (In Thai)
23. Fan L, Sidani S. Effectiveness of diabetes selfmanagement education intervention elements: a
meta-analysis. Can J Diabetes 2009; 33(1): 18-26.
Published
2017-11-19
How to Cite
1.
ศรีสมทรงก, จินตนาวัฒน์ผ, สุคำวังผก. ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. TJNC [Internet]. 2017Nov.19 [cited 2020Apr.1];32(3):120-34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/102289