ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารลดโซเดียมต่อความรู้ และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • ชลธิชา บุญศิริ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • นพวรรณ เปียซื่อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พรรณวดี พุธวัฒนะ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารลดโซเดียม/ ความรู้/ ปริมาณโซเดียมที่บริโภค/ โซเดียมในปัสสาวะ/ นักศึกษาพยาบาล, Program promoting food consumption for sodium reduction/ Knowledge/ Sodium intake/ Urinary sodium/ Nursing students

Abstract

Objectives: 1) To describe knowledge of sodium consumption and urinary sodium in nursing students, 2) to compare knowledge of sodium consumption at baseline, before, and after the program, 3) to compare urinary sodium at baseline, before, and after the program, and 4) to compare sodium consumption behaviors in nursing students at baseline and after the program.
Designs: Quasi-experimental design with one-group self-control.
Methodology: Sample included 44 second year nursing students in a nursing institution. The sample participated in the 3-week program promoting food consumption for sodium reduction. Data were collected using demographic questionnaire, questionnaire on knowledge of sodium consumption, food record form, and 12-hour urinary sodium. Data were analyzed using descriptive statistics, Paired t-test, and One-way repeated-measures ANOVA.
Results: Results revealed that the sample had knowledge on sodium intake (8.6 + 2.2) at moderate level. Sodium consumption behavior as measured by sodium intake was 3,497.4 + 720.2 mg/day, more than recommendation. Urinary sodium (2,090.9 + 703.7 mg/day) was at high level. After the program, the sample had knowledge (13.9 + 0.8) more than before (10.3 + 2.3) and baseline (p < .001). Urinary sodium (1,764.7 + 605.2 mg/day) was less than before (2,775.2 + 1087.9 mg/day) and baseline (p < .001), Sodium intake (2,131.8 + 519.5 mg/day) was less than baseline with statistical significance (p < .001).
Recommendation: Community nurse practitioners and health team could apply the program to promote reduction of sodium intake in nursing students and extend to other populations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
1. Powles J, Fahimi S, Micha R, Khatibzadeh S, Shi
P, Ezzati M, et al. Global, regional and national sodium
intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of
24 h urinary sodium excretion and dietary surveys
worldwide. British Medical Journal 2013; 3(12):
1136-46.
2. World Health Organization. Sodium intake for adults
and children [online ] 2011. Accessed on December
18, 2015 at. Available from:fle:///F:/9789241
504836_eng.pdf
3. World Hypertension Day 2013 brochure. The World
Hypertension League [online] 2013. Accessed on
December 18, 2015 at Available from: http://
www.worldhypertensionleague.org/Documents/
WHD/2013/WHD%202013%20brochure.pdf
4. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, Micha R,
Khatibzadeh S, Engell RE. Global sodium consumption
and death from cardiovascular causes. The New
England Journal of Medicine 2014; 371:624-34
August 14, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1304127.
5. The potential development of Thai people project
and Bureau of Nutrition, Ministry of Public Health.
Synthesis of knowledge frm community mobilization
for nutrition and health care 2016. Bangkok: Golden
point printing. (In Thai)
6. Piaseu N, Tatsanachantatanee D, Kittipoom S, Putwatana
P. Nutritional knowledge, attitude toward food, food
behavior, and nutritional status among nursing students.
Ramathibodi Nursing Journal 2009; 15(1):48-
59. (In Thai)
7. Chapha M. Nutritional knowledge, attitude toward
food, food consumption behavior, and nutritional
status in air force student nurses. Journal of The
Police Nurses 2014; 6(2): 145-57. (In Thai)
8. Carley AG, Karen JC, Lynn JR, Lynn JR, Caryl AN.
Is socioeconomic status associated with dietary sodium
intake in Australian children? A cross-sectional
study. British Medical Journal 2013; 3(2): 1136-46.
9. Xu J, Wang M, Chen Y, Zhen B, Li J, Luan W, Ning
F, et.al. Estimation of salt intake by 24-hour urinary
sodium excretion: a cross-sectional study in Yantai,
China 2014; 14:136. doi: 10.1186/1471-2458-
14-136.
10. He FJ, Yangfeng W, Feng X, Jun M, Yuan M, Haijun
W. School based education programme to reduce salt
intake in children and their families (School-EduSalt):
cluster randomised controlled trial. British Medical
Journal 2015; 350: 770-9. doi: http://dx.doi.
org/10.1136/bmj.h770
11. He FJ, Brinsden HC, MacGregor GA. Salt reduction
in the United Kingdom: a successful experiment in
public health. Journal of Human Hypertension 2014;
28: 345–352. doi:10.1038/jhh.บุญศิริ และคณะ
12. Stevens JP. Applied Multivariate Statistic for the
Social Science (4th ed.) 2002. New Jersey: Lawrence
Eribaum.
13. Choo V. WHO reassesses appropriate body-mass
index for Asian populations. Lancet. 2002 Jul
20;360(9328):235.
14. Ministry of Health. Measurement of waist circumference
[updated 2008]. Available from:http://www. anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/advisor/main.
php?flename=070304. (In Thai)
15. JNC 8 Guidelines for the Management of Hypertension
in Adults. American Family Physician 2014 Oct 1;
90(7):503-4.
16. Bureau of Non Communicable Disease. Report on
the results of the review.Preventing non-communicable
disease in lifestyle by reducing salt intake 2013.
Bangkok: Printing Workshops.Veterans Affairs under
the Patronage. (In Thai)
17. The potential development of Thai people project
and Bureau of Nutrition, Ministry of Public Health.
Manual for nutrition and health project in community
2016. Bangkok: Golden Point Printing. (In Thai)
18. Piaseu N, Niumngurn S, Sirichakavarn P, Putwatana
P, Panpakdee O. Guide for nutrition label read of
processed food and condiment (4th ed.) 2013.
Bangkok: Golden Point Printing. (In Thai)
19. Piaseu N, Sirichakavarn P, Komindr S. Guide for
nutrition value of dish foods (4th ed.) 2013. Bangkok: Golden Point Printing. (In Thai)
20. Piaseu N, Puttavichaidit B, Sirichakavarn P, Putwatana P. Guide for nutrition label read of snacks
and beverages (4th ed.) 2013. Bangkok: Golden
Point Printing. (In Thai)
21. Thai Health Survey Offce Health Systems Research
Institute. Report of the Food Consumption Survey
of the Thai People Thai Health Survey by Physical
Examination, 2008-2009. Nonthaburi: The Grafco
Systems. (In Thai)
22. Sunthonwaraluk S. The estimation of sodium intake
by semiquantitative food frequency questionnaire
among undergraduate students of Mahidol University.
A thesis submitted in partial fulfllment of the
requirements for the degree of master of science
(public health) major in nutrition, Faculty of
Graduate studies Mahidol University 2008.

Downloads

Published

2017-11-19

How to Cite

1.
บุญศิริ ช, เปียซื่อ น, พุธวัฒนะ พ, กันตชูเวสศิริ ส. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารลดโซเดียมต่อความรู้ และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2017 Nov. 19 [cited 2022 Dec. 4];32(3):104-19. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/102479