ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการรู้จักตนเองกับการ คืนความสําคัญให้ตนเองของผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้า

Authors

  • นันทภัค ชนะพันธ์ Mahidol University
  • อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ Mahidol University
  • ประภา ยุทธไตร
  • รณชัย คงสกนธ์

Keywords:

การคืนความสำคัญให้กับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม, การรู้จักตนเอง, ผู้หญิง, โรคซึมเศร้า, self-regaining, social support, self-insight, females, depression

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการรู้จักตนเอง (Insight) กับการคืนความสำคัญให้ตนเอง (Self-regaining) ในผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้าการออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlation research)การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยโรค Major Depressive disorder อายุระหว่าง 20-65 ปี และได้รับการรักษาด้วยยา ตะเงแต่ 3 เดือนขึ้นไป ที่มารับการรักษาแผนกจิตเวชศาสตร์ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินอาการซึมเศร้าแฮมมิงตัน (Hamilton Rating Scale for Depression) แบบสัมภาษณ์การรู้จักตนเองของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน (Mood Disorder Insight Scale) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ (Multidimentional Scale of Perceived Social Support) และแบบวัดการคืนความสำคัญให้กับตนเอง (Self-Regaining Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการวิจัย: การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคืนความสำคัญให้กับตนเองในผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .387, p < 0.01) แต่การรู้จักตนเองพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการคืนความสำคัญให้กับตนเอง (r = .082, p > 0.05)ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรส่งเสริมให้ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยให้การสนับสนุนทางสังคมในด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคืนความสำคัญให้กับตนเอง และนำไปสู่การฟื้นหายจากโรคซึมเศร้า

คำสำคัญ: การคืนความสำคัญให้กับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม การรู้จักตนเอง ผู้หญิง โรคซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ชนะพันธ์ น, สี่หิรัญวงศ์ อ, ยุทธไตร ป, คงสกนธ์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการรู้จักตนเองกับการ คืนความสําคัญให้ตนเองของผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้า. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 1];28(2):44-57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11642