ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ

Authors

  • บุญมี ภูด่านงัว
  • กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
  • วรรณี เดียวอิศเรศ

Keywords:

นักเรียน, ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ, การเป็นมารดา, students, unexpectedly pregnant, maternity

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่ออธิบายกระบวนการของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ นับตั้งแต่รับรู้ว่าตั้งครรภ์จนถึงระยะ 4 เดือนหลังคลอดการออกแบวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีพื้นฐาน (Grounded theory method)การดำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการเปรียบเทียบตลอดเวลา และการให้รหัส(constant comparative method and coding) จนกระทั่งทฤษฎีพื้นฐานที่ได้มีความอิ่มตัวตามหลักการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Principle of theoretical sampling) จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดรวม 22 คนผลการวิจัย: แสดงให้เห็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเป็นแม่ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ โดยตัวตนใหม่ สะท้อนถึงความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวุฒิภาวะ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเป็นมารดาของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย1) จากความทุกข์กลายเป็นความสุข 2) จากความไม่มั่นใจสู่ความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูก3) ภูมิใจที่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรง 4) มีความรับผิดชอบมากขึ้น 5) มีเป้าหมายชีวิตใหม่ และ 6) เข้าใจหัวอกพ่อแม่ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาช่วยปรับมุมมองคนในสังคมต่อการเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ช่วยให้พยาบาลเข้าใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมศักยภาพการเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจต่อไป

คำสำคัญ: นักเรียน ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ การเป็นมารดา

Downloads

How to Cite

1.
ภูด่านงัว บ, ชื่นเลิศสกุล ก, เดียวอิศเรศ ว. ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2024 Apr. 23];28(2):58-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11644