ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการทางคลินิกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Authors

  • วลี กิตติรักษ์ปัญญา
  • นิภาวรรณ สามารถกิจ
  • เขมารดี มาสิงบุญ

Keywords:

ภาวะความดันโลหิตตำขณะฟอกเลือด นำหนักที่เพิ่มขึ้น, การจัดการตนเอง, การจัดการทางคลินิก, intradialytic hypotension, weight gain, self-management, clinical management

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการทางคลินิกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง นำหนักที่เพิ่มขึ้นและภาวะความดันโลหิตตำขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองการดำเนินการวิจัย: สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 22 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง และแบบบันทึกการฟอกเลือด ขั้นตอนการทดลอง ใช้เวลา 9 สัปดาห์ ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสม ร่วมกับให้การพยาบาล ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างก่อนและหลังการทดลองด้วย Dependent t-test และWilcoxon signed-ranks test ผลการวิจัย: พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=17.79, p<.001) ค่าเฉลี่ยนำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฟอกเลือดของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=-7.29, p<.001) และจำนวนครั้งการเกิดภาวะความดันโลหิตตำขณะฟอกเลือดของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)

ข้อเสนอแนะ: โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้

คำสำคัญ: ภาวะความดันโลหิตตำขณะฟอกเลือด นำหนักที่เพิ่มขึ้น การจัดการตนเอง การจัดการทางคลินิก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
กิตติรักษ์ปัญญา ว, สามารถกิจ น, มาสิงบุญ เ. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการทางคลินิกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 5];28(2):109-22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11648