รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Authors

  • จินดารัตน์ ชัยอาจ และคณะ

Keywords:

ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี /เอดส์, รูปแบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ เอดส์, ภาคเหนือตอนบน, HIV-infected persons, care system for HIV-infected persons, Upper-Northern region of Thailand

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research)วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคลากรในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก 1) เอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชน 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ความรู้เป็นรูปแบบการจัดการดูแล หลังจากนั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการดูแล โดยประชุมระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากชุมชนผลการวิจัย: รูปแบบการจัดการที่ได้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้คนในชุมชนร่วมกันตัดสินใจดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการทำงานในชุมชนประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ความเห็นใจอยากช่วยเหลือ 3) การพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ และ 4) การมีภาคีเครือข่าย และการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ และการยอมรับจากสังคม ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน ได้แก่ มีการจัดการดูแลที่เป็นระบบ และเกิดการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการยอมรับผู้ป่วยมากขึ้น4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล และการปฏิบัติใหม่เพื่อทำให้กิจกรรมนั้นดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ: รูปแบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบนอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ แต่ผลลัพธ์บางส่วนอาจจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานที่มีการบูรณาการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นต่อไป

คำสำคัญ: ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส์ รูปแบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส์ ภาคเหนือตอนบน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ชัยอาจ และคณะ จ. รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 9];28(2):123-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11649