ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ

Authors

  • นันทัชพร ขุมทอง
  • วรรณา พาหุวัฒนกร
  • เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
  • ฉวีวรรณ อยู่สำราญ

Keywords:

โปรแกรมพยาบาล ความเครียด มารดาหลังคลอด, ทารกแรกเกิด, การรักษาด้วยการส่องไฟ, caring programme, stress, post-childbirth mothers, new-born babies, phototherapy

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพยาบาลในการลดความเครียดต่อความเครียดของมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ (Phototherapy)การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่มวัดก่อน และหลังการทดลอง (pretest- posttest two group design)การดำเนินการวิจัย: คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน ที่มีความเครียด แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมพยาบาลเพื่อลดความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการพยาบาลตามปกติ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กุล่มตัวอย่างทั้งกลุ่มสองกลุ่มตอบแบบสอบถามความเครียดก่อนและหลังการทดลองครบ 24 ช่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบซี (Z-test)ผลการวิจัย: ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม ร้อยละ 56 มีความเครียดลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อย และร้อยละ 20 มีความเครียดลดลงจนถึงระดับมีสุขภาพจิตปกติ ส่วนกลุ่มทดลอง ร้อยละ 72 ความเครียดลดลง จนถึงระดับมีสุขภาพจิตปกติ ร้อยละ 24 มีความเครียดลดลง จนถึงระดับเล็กน้อย ร้อยละ 4 มีความเครียดลดลง จนถึงระดับสุขภาพจิตดีมาก เมื่อทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเฉพาะผู้ที่มีความเครียด ภายหลังการทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = 2.643, p-value =.0041)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของบุตร และการรักษาที่จะได้รับ รวมทั้งให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ พร้อมกับการฝึกการหายใจเบื้องต้น เพื่อลดความเครียดของมารดา

คำสำคัญ โปรแกรมพยาบาล ความเครียด มารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด การรักษาด้วยการส่องไฟ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ขุมทอง น, พาหุวัฒนกร ว, เสรีเสถียร เ, อยู่สำราญ ฉ. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Jan. 29];28(2):88-97. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650