กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • ยงยุทธ แก้วเต็ม

Keywords:

ข้อพึงระวัง การนิเทศ การรับผิดทางกฎหมาย

Abstract

การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล  บทบาทผู้นิเทศมีความสำคัญเพราะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สอน แนะนำ ถ่ายทอดประสบการณ์ และคอยควบคุมดูแลมิให้นักศึกษานั้นกระทำผิดพลาดต่อผู้ใช้บริการ  โดยผู้นิเทศถือเสมอเป็นครูหรือต้นแบบของนักศึกษา  กรณีนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาดผู้นิเทศที่ต้องรับผิดชอบ  คือ  ผู้ที่ให้การควบคุม  ดูแลการฝึกหัดของนักศึกษาในขณะให้การพยาบาล  ในกรณีที่อาจารย์พยาบาลไม่ได้ขึ้นนิเทศ  แม้ความรับผิดชอบจะตกอยู่กับพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยที่เป็นผู้นิเทศในขณะนั้น แต่ทางสถาบันการศึกษาควรแสดงตนร่วมรับผิดชอบด้วย  สำหรับความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นข้อพึงระวังในการนิเทศที่สำคัญ ได้แก่  ความรับผิดทางอาญา  ความรับผิดทางแพ่ง และความผิดทางจริยธรรมวิชาชีพ ในบางกรณีอาจต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย      ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา  คือ  1) แบ่งกลุ่มฝึกให้มีขนาดเล็กลง   2) อาจารย์นิเทศต้องมีความตั้งใจและอุทิศตน  3) การจัดประสบการณ์ทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น     4) การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางจริยธรรม   5) การเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายแก่อาจารย์นิเทศ  6) การวางแนวทางร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การผลิตนักศึกษาพยาบาลออกมาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่สมบูรณ์และให้การพยาบาลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แก้วเต็ม ย. กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Nov. 27];28(3):5-18. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738

Issue

Section

บทความวิชาการ