การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • ขจี พงศธรวิบูลย์

Keywords:

คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบวัด นักศึกษาพยาบาล

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย :  เพื่อพัฒนาแบบวัด และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

               การออกแบบการวิจัย: งานวิจัยและพัฒนา

               วิธีดำเนินการวิจัย: ตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 500 คน แบบวัดที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 4 ระดับ จำนวน 18 ข้อ

               ผลการวิจัย: แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างขึ้น มีความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความเที่ยงในการวัด ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 1 และความเที่ยงในการวัดจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.817 ค่าอำนาจจำแนก 0.25 – 0.577  ความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่าคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ความเชื่อและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3) การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4) การหาโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตน ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.13 – 2.62 ทั้งสี่องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 52.864 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ค่าไคสแควร์ = 109.23 ที่ระดับองศาอิสระ = 116  p = 0.659 และ RMSEA = 0.00

               ข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
พงศธรวิบูลย์ ข. การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Oct. 5];28(3):43-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15747