สมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ

  • ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
  • สุสัณหา ยิ้มแย้ม
Keywords: สมรรถนะ นักศึกษาพยาบาล สตรีตั้งครรภ์ การศึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาประสบการณ์ การรับรู้สมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาปรากฏการณ์ (phenomenological research)

            การดำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นการศึกษาประสบการณ์และการรับรู้สมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลเพื่อหาประเด็น (thematic analysis) จัดกลุ่มข้อมูล ตั้งชื่อแต่ละแนวคิด แล้วนำเสนอผลการวิจัยโดยนำข้อความบทสนทนาที่สำคัญมาสนับสนุน จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดรวม 22 คน

            ผลการวิจัย: แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามสมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และมีประสบการณ์ตามกำหนดในหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล ปัญหาในการปฏิบัติงานคือ การมีความรู้ไม่เพียงพอทำให้ขาดความมั่นใจ จึงต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านความรู้ทางพยาธิวิทยา และการคัดกรองภาวะเสี่ยง และยังต้องการให้ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการและการสนับสนุนจากอาจารย์และบุคลากรทีมสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาช่วยให้ทราบการรับรู้และความต้องการของนักศึกษาพยาบาลต่อการ

ปฏิบัติตามสมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
1.
ไชยบุญเรืองธ, ยิ้มแย้มส. สมรรถนะในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Sep.23];28(3):55-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15748