ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว

Authors

  • สุวรรณี ชอบการไร่
  • วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
  • อรพรรณ โตสิงห์
  • ธเนศ วรรธนอภิสิทธิ์

Keywords:

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:  ศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมโดยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม (Orem) เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย

การออกแบบวิจัย: การวิจัยความสัมพันธ์เชิงการทำนาย

การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว จำนวน 86 ราย เครื่องมือวิจัยมี 4 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความเจ็บป่วยและการรักษาที่ได้รับ 2) แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ 3) แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 35-80 ปี อายุเฉลี่ยคือ 59.22 ปี (S.D. = 8.87) อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 32.6 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 67.4 หลังผ่าตัดกลุ่มตัวอย่างรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 68.6) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 91.9) พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 97.7) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Beta = .31, t = 2.24, p < .05) ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ภาวะสุขภาพไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้

ข้อเสนอแนะ: ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ชอบการไร่ ส, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ, วรรธนอภิสิทธิ์ ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Oct. 3];28(3):68-79. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>