ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์

Authors

  • เปรมฤดี ศรีวิชัย
  • กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
  • พินทอง ปินใจ

Keywords:

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์, ความพึงพอใจในงาน

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ กับความพึงพอใจในงาน และ ศึกษาตัวแปรทำนายความพึงพอใจในงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

              วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวน 86 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน   

                ผลการวิจัย: การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับสูง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานในระดับสูง (r=0.60, และr=0.67, p=.01 ตามลำดับ) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในงานของบุคลากรได้ร้อยละ 47.00  

                ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจภายในงานเพิ่มมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ศรีวิชัย เ, ฝึกฝน ก, ปินใจ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 4];28(3):95-107. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751