สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง

Authors

  • นันทกา สวัสดิพานิช
  • จุไร อภัยจิรรัตน์

Keywords:

สภาพที่พัก การจัดศูนย์อพยพ ผู้ประสบอุทกภัย อุทกภัย มุมมองของเด็ก

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาสภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตามการรับรู้ของเด็กและผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัยและพักอาศัยในศูนย์อพยพ

             การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

             การดำเนินการวิจัย:  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี – 6 ปี จำนวน 32 คน และเด็กอายุ 7-12 ปี จำนวน 30 คน ที่ประสบอุทกภัยและเข้าพักพิงในศูนย์อพยพ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

            ผลการวิจัย: สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพพบ 5 ประเด็นหลัก คือ 1) อยู่อย่างอึดอัดทั้งกายและใจ  2) ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) สภาพการอยู่กินเสี่ยงต่อโรคภัย 4) มีสิ่งรบกวนแปรปรวนต่อการนอนหลับ และ 5) ปัญหาหลากหลายท้าทายให้จัดการ 

          ข้อเสนอแนะ:  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพที่พักและความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัย ให้แนวทางในการจัดบริการสุขภาพ ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการศูนย์อพยพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาสภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตามการรับรู้ของเด็กและผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัยและพักอาศัยในศูนย์อพยพ

             การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

             การดำเนินการวิจัย:  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี – 6 ปี จำนวน 32 คน และเด็กอายุ 7-12 ปี จำนวน 30 คน ที่ประสบอุทกภัยและเข้าพักพิงในศูนย์อพยพ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

            ผลการวิจัย: สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพพบ 5 ประเด็นหลัก คือ 1) อยู่อย่างอึดอัดทั้งกายและใจ  2) ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) สภาพการอยู่กินเสี่ยงต่อโรคภัย 4) มีสิ่งรบกวนแปรปรวนต่อการนอนหลับ และ 5) ปัญหาหลากหลายท้าทายให้จัดการ 

          ข้อเสนอแนะ:  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพที่พักและความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัย ให้แนวทางในการจัดบริการสุขภาพ ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการศูนย์อพยพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
สวัสดิพานิช น, อภัยจิรรัตน์ จ. สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 4];28(3):123-34. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753