ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ

Authors

  • จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด
  • วรรณา พาหุวัฒนกร
  • เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

Keywords:

เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อน ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ทารกแรกเกิดปกติ thermal insulated jacket, hypothermia, normal newborn

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดปกติในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังเกิด

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design)

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือทารกแรกเกิดปกติที่คลอดครบกำหนด  มีน้ำหนักแรกเกิด ระหว่าง 2,500-4,000 กรัม คะแนนชีพ (APGAR score) นาที ที่ 1 มากกว่า 7 และ นาทีที่ 5 เท่ากับ 10  อุณหภูมิกาย(Body temperature) ระหว่าง 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ(Heart rate) 100-160 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ (Respiratory rate) 40 – 60 ครั้งต่อนาที ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังเกิดหรือ ความพิการแต่กำเนิด จำนวน 41 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนซึ่งประดิษฐ์โดยผู้วิจัย  เครื่องวัดอุณหภูมิกายทารก นาฬิกาจับเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบบันทึกอุณหภูมิกายทารกแรกเกิด ก่อนการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลองกลุ่มตัวอย่างได้รับการวัดอุณหภูมิกายทางทวารหนัก(Rectal temperature)  ในระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้รับการวัดอุณหภูมิกายทางรักแร้ (Axillary temperature) ทุก 15 นาที การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ  Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการวิจัย: พบว่า ภายหลังการสวมใส่เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อน อุณหภูมิกายของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าระดับอ้างอิงภาวะอุณหภูมิกายปกติที่ 36.5 องศาเซลเซียสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และอุณหภูมิกายของทารกภายหลังการทดลองอยู่ในระดับปกติสูงกว่าอุณหภูมิกายของทารกก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลในห้องคลอดควรใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำและควบคุมอุณหภูมิกายให้กับทารกแรกเกิดปกติครบกำหนด ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังเกิด

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วรรณา พาหุวัฒนกร

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Downloads

How to Cite

1.
ลี้ฮั่วฮวด จ, พาหุวัฒนกร ว, เสรีเสถียร เ. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 29];28(4):5-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980