ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู

Authors

  • นริสา สะมาแอ
  • กิตติกร นิลมานัต
  • วราภรณ์ คงสุวรรณ

Keywords:

ประสบการณ์ ผู้ดูแลหลักมุสลิม ผู้ป่วยวิกฤต ระยะสุดท้ายของชีวิต ไอซียูexperience, Muslim primary caregiver, critically ill patient, end of life, ICU

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยไอซียู

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนิวติกซ์

การดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ดูแลหลักมุสลิมที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายและได้เสียชีวิตในไอซียู ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 8 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการของแวน มาเนน สร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยโดยใช้เกณฑ์ของลินคอล์นและกูบา ประกอบด้วยการเขียนบันทึกสะท้อนคิด การตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างทีมวิจัย

ผลการวิจัย: พบว่าความหมายของประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายมี 5 กลุ่ม คือ 1) การเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยความศรัทธา 2) การอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใจ 3) การอยู่กับความกลัว 4) การทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเหนื่อยล้า และ5) การอยู่อย่างมีความหวัง

ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ดูแลหลักมุสลิมที่ร่วมดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายให้สอดคล้องกับความต้องการและความเชื่อ และสามารถนำมาใช้พัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายบนพื้นฐานการดูแลทางวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
สะมาแอ น, นิลมานัต ก, คงสุวรรณ ว. ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2022 Oct. 7];28(4):31-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998