ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

Authors

  • ณัฏจิรา วินิจฉัย
  • เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
  • ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
  • วรรณา พาหุวัฒนกร

Keywords:

การสนับสนุนในระยะคลอด/ความวิตกกังวล, ผู้คลอดครรภ์แรก, การเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน LABOR SUPPORT, ANXIETY, PRIMIPAROUS

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: ศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด (Labor Support Programme) ต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรก(Primiparous Parturients)ที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน(Oxytocin Augumentation)

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มาคลอดโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนได้รับโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านร่างกาย การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร จากผู้วิจัย และกลุ่มควบคุม 25 คนได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดความวิตกกังวลในระยะคลอด การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติทีอิสระ (Independent t-test)

ผลการวิจัย: พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในระยะคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลในห้องคลอดควรนำโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดไปใช้ในการลดความวิตกกังวลในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วินิจฉัย ณ, เสรีเสถียร เ, ลิมเรืองรอง ป, พาหุวัฒนกร ว. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2022 Nov. 28];28(4):44-55. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17001