การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

Authors

  • จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์
  • อภิญญา เพียรพิจารณ์
  • เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล

Keywords:

สมรรถนะ, พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, การประเมิน, Competency, nurse practitioners, assessment

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยาย

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาปฏิบัติงานทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้และภาคตะวันออก จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูง จำนวน 24 สมรรถนะ และ 57 สมรรถนะย่อย และด้านการพยาบาลเชิงรุก จำนวน 6 สมรรถนะ และ 13 สมรรถนะย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย: พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเป็นเพศหญิงร้อยละ 99.3 อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปีร้อยละ 54.1 สถานภาพสมรสร้อยละ 64.3  ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรพยาบาลวัดแว่นและพยาบาลกล้ามเนื้อตา พยาบาลเวชปฏิบัติทางตามีสมรรถนะด้านการพยาบาลทางตาขั้นสูงโดยรวมอยู่ในระดับดี (= 4.04, SD.=0.62) พิจารณารายด้านอยู่ในระดับดีมี 20 ด้าน รองลงมาอยู่ในระดับดีปานกลางมี 3 ด้าน และมีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับพอใช้ สำหรับสมรรถนะด้านการพยาบาลเชิงรุกส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, SD.=1.12)  พิจารณารายด้านอยู่ในระดับปานกลางมี มี 4 ด้าน รองลงมาอยู่ในระดับดีมี 2 ด้าน

ข้อเสนอแนะ: ควรมีการสนับสนุนให้อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น สำหรับสมรรถนะด้านสามารถทำ  Retrobulbar block เพื่อผ่าตัดได้ภายใต้การดูแลของจักษุแพทย์นั้นสภาการพยาบาลไม่ได้รับรองจึงไม่ควรปฏิบัติในสมรรถนะนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ไพบูลย์ธนานนท์ จ, เพียรพิจารณ์ อ, ธีระวัฒน์สกุล เ. การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 30];28(4):56-67. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17002