ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

Authors

  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ และคณะ

Keywords:

, รำไทย, ตารางเก้าช่อง, ผู้สูงอายุ, ภาวะสุขภาพ Thai dance, nine channel table, elderly, health status

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

การดำเนินการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย จำนวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 50 คน กลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการรำไทยบนตารางเก้าช่อง และร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20-60 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม แบบบันทึกภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent t - test

ผลการวิจัย: พบว่า การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความทนทานของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลง น้ำตาลในเลือดลดลง ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อแขนและขาทั้งสองข้างเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

ข้อเสนอแนะ: ผู้สูงอายุในชุมชนควรได้รับการพัฒนาการออกกำลังกายด้วยการรำไทยบนตารางเก้าช่องเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายของอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
จันทร์ประเสริฐ และคณะ ส. ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 30];28(4):68-80. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17003