ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน: การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลครอบครัว

Authors

  • บุญมี ภูด่านงัว

Keywords:

ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน การพยาบาลครอบครัว, transition theory, family nursing

Abstract

การนำทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านประยุกต์ใช้ในการพยาบาลครอบครัว มิใช่เพียงดูแลในระดับบุคคลให้สามารถเปลี่ยนผ่านได้เท่านั้น แต่มุ่งเน้นที่การพยาบาลเพื่อให้ครอบครัวสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะใหม่ที่สมดุลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ที่พยาบาลครอบครัวสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการประเมิน การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลทางการพยาบาลได้ ทั้งนี้ บทบาทของพยาบาลครอบครัว ได้แก่ การประเมินความพร้อมของบุคคลและครอบครัวในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะใหม่ การเตรียมบุคคลและครอบครัว และการใช้บทบาทเสริม เพื่อสนับสนุนให้บุคคลและครอบครัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะใหม่ได้อย่างราบรื่น หากพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ย่อมจะสามารถประยุกต์ใช้ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อให้การพยาบาลครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น หรือใช้ประกอบกับทฤษฎีอื่น ๆ อันนำไปสู่การได้มาซึ่งสาระความรู้จากการปฏิบัติจริงในบริบทการให้บริการสุขภาพซึ่งย้อนกลับมาพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลครอบครัวต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ภูด่านงัว บ. ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน: การประยุกต์ใช้ในการพยาบาลครอบครัว. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 30];28(4):107-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17010

Issue

Section

บทความวิชาการ