ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช

Authors

  • วิรุจน์ คุณกิตติ

Keywords:

ทัศนคติของพยาบาล การชันสูตรพลิกศพนิติเวช การพิสูจน์ศพ

Abstract

วัตถุประสงค์:  ศึกษาความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับพยาบาลในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชในสถานที่เกิดเหตุร่วมกับพนักงานสอบสวน

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงสำรวจ

การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ารับการอบรมทางวิชาการของภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 84 คน เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ในระหว่างเข้าอบรมวิชาการฯ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติหาค่า ความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย: พยาบาลที่เคยออกไปชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ พบ ร้อยละ 33.3     การตายผิดธรรมชาติที่ต้องชันสูตรพลิกศพ เกิดจากการตายโดยไม่ทราบสาเหตุมากที่สุด ร้อยละ  35.7    ความรู้สึกมั่นใจของพยาบาลในผลการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดคือ การตายจากอุบัติเหตุ  ร้อยละ 85.6    เรื่องที่พยาบาลเห็นด้วยมากที่สุด คือ การกำหนดค่าตอบแทนให้พยาบาลที่ต้องออกไปชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ร้อยละ 83.3   เรื่องที่พยาบาลไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ พยาบาลแผนกฉุกเฉินเป็นผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ ร้อยละ 46.4    แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหานั้น พยาบาลเลือกวิธีการปรึกษาแพทย์มากที่สุด ร้อยละ  90.5  

ข้อเสนอแนะ: งานด้านนี้น่าจะเป็นภารกิจที่ไม่เหมาะสมกับพยาบาล  และสมควรได้รับการแก้ไขกฎหมายโดยกำหนดให้เฉพาะแพทย์เท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
คุณกิตติ ว. ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช. TJNC [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2023 Jan. 30];28(4):121-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17011

Issue

Section

บทความวิชาการ