ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด

Authors

  • ชัชสุดา ธนอมรพงศ์
  • สุวิมล กิมปี
  • ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
  • เกศศิริ วงษ์คงคำ
  • ภาวิน เกษกุล

Keywords:

มะเร็งลิ้น มะเร็งพื้นปาก ความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม ภาวะการทำหน้าที่ในช่องปาก cancer of tongue, cancer of floor of mouth, cancer caring needs, condition of the tongue, comorbidity, oral functional status

Abstract

บทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของการวิจัย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

การดำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีการปรับตัวของรอย เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัดภายใน 6 สัปดาห์ ก่อนได้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความต้องการการดูแลด้านมะเร็งอย่างสั้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ แบบประเมินสภาพลิ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปาก แบบประเมินภาวะโรคร่วมของชาร์ลสัน แบบประเมินภาวะการทำหน้าที่ในช่องปาก ในด้านการกลืนและการพูด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน

ผลการวิจัย: พบว่าสภาพของลิ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .623, p < .01) ความต้องการการดูแลด้านมะเร็งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.308, p < .05) และภาวะโรคร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปาก (r = .075, p > .05)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรตอบสนองความต้องการการดูแลด้านมะเร็งของผู้ป่วย รวมถึงเน้นการดูแลสภาพของลิ้นภายหลังผ่าตัด เพื่อส่งเสริมให้สภาพลิ้นมีการฟื้นตัวเร็ว ส่งผลให้มีภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากดี

Abstract: Objective: To examine correlation between cancer care needs, tongue condition, comorbidity and oral functional status in patients having undergone tongue cancer and mouth-floor cancer operations. Design: Correlational research. Implementation: This study was conducted based on Roy’s Adaptation Model as a conceptual framework. The sample consisted of 57 post-operative tongue cancer and mouth-floor cancer patients scheduled to receive radiotherapy and/or chemotherapy within 6 weeks. Data were collected using (i) a general information questionnaire, (ii) a short form surveying cancer care needs in patients with head and neck cancers, (iii) a tongue condition assessment form, (iv) Charlson’s comorbidity index, and (v) an oral functional (swallowing and speaking) status form. The data were analysed using Spearman’s Rho correlation. Results: Firstly, tongue condition and oral functional status displayed a positive correlation, at a statistically significant level of r = .623, p < .01. Secondly, cancer care needs and oral functional status showed a negative correlation, at a statistically significant level of r = -.308, p < .05. Finally, comorbidity displayed no significant correlation (r = .075, p > .05) with oral functional status. Recommendations: It is suggested that nurses respond promptly to cancer patients’ care needs and pay close attention to the patients’ post-operative tongue conditions, as these could effectively enhance the recovery of the tongue and oral functional status.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ธนอมรพงศ์ ช, กิมปี ส, ฉายพุทธ ป, วงษ์คงคำ เ, เกษกุล ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2014 Mar. 31 [cited 2023 Jan. 31];29(1):67-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621