จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทย ตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล

Authors

  • มณี อาภานันทิกุล
  • วรรณภา ประไพพานิช
  • สุปาณี เสนาดิสัย
  • พิศสมัย อรทัย

Keywords:

คำสำคัญ, จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลไทย การรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาลKeywords, ethics in nursing practice, Thai nurses, nurse administrators’ perception

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล

การออกแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

การดำเนินการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด  ได้ผู้บริหารทางการพยาบาลที่เต็มใจเข้าร่วมการศึกษานี้จำนวน 28 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกพร้อมบันทึกเทปและบันทึกภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย: ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพที่พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติขณะทำงานในบทบาทหน้าที่พยาบาลตามมุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาลมีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความอาทรต่อผู้ป่วย 4) การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน 5) การมีระเบียบวินัย 6) การเสียสละ 7) การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจให้บริการที่ดี  8) การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 9) ความรับผิดชอบ  และ10) การรักษาความลับ  จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ให้ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  พยาบาลไทยยังคงมีการรักษาจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พยาบาลธำรงรักษาการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมวิชาชีพให้คงอยู่ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
อาภานันทิกุล ม, ประไพพานิช ว, เสนาดิสัย ส, อรทัย พ. จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทย ตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2014 Aug. 21 [cited 2022 Aug. 16];29(2):5-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21111

Most read articles by the same author(s)