ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคร่วม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ และความวิตกกังวล กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลังผ่าตัด

Authors

  • สุวิมล แคล่วคล่อง
  • วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล

Keywords:

คำสำคัญ, การฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่/ ภาวะโรคร่วม/ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำ มือ/ ความวิตกกังวล/ ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Keywords, anxiety / co-morbidities / functional recovery / grip strength / patients with a hip fracture

Abstract

บทคัดย่อ : วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคร่วม ความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อในการกำมือ และความวิตกกังวลกับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูก

สะโพกหักภายหลังผ่าตัด

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

การดำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จำนวน 91 ราย จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 3 แห่ง เขตกรุงเทพฯ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการฟื้นตัวหลังผ่าตัด แบบประเมินโรคร่วมของการเจ็บป่วย แบบบันทึกและเครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ และแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

ผลการวิจัย: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือมีความสัมพันธ์เชิงบวกและ ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .57, r = - .62, p < .01) ภาวะโรคร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วย (r = - .06, p > .05)

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลมีบทบาทอิสระในการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ กระตุ้นการฟื้นตัว ประเมินและหาสาเหตุของความวิตกกังวล พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อคลายความกังวล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แคล่วคล่อง ส, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, ดนัยดุษฎีกุล ส. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคร่วม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ และความวิตกกังวล กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2014 Aug. 21 [cited 2022 Dec. 3];29(2):36-48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21117